Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 26
Phòng ban chức năng

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

I. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Tổng hợp

1. Chức năng

- Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác Văn phòng Tổng hợp. Thực hiện các hoạt động lễ tân, hành chính, văn thư, lưu trữ.

- Tham mưu giúp ban giám hiệu điều hành về công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất. Tổ chức, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đất đai; phối hợp với Phòng Tài chính kế toán mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và công tác. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lí phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự - an toàn trong trường.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu về việc phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước 

2. Nhiệm vụ

- Công tác tổng hợp

+ Giúp hiệu trưởng xâu dựng, tổng hợp kế hoạch chung toàn Trường, điều hành kế hoạch, tiến độ công tác; kiến nghị việc phối hợp những công việc có nhiều đơn vị tham gia.

+ Theo dõi, đôn đốc thự hiện kế hoạch, sơ kết, tổng kết toàn trường, các đơn vị

+ Chuẩn bị các văn bản, tài liệu tổng hợp cho Ban giám hiệu đi công tác khi có yêu cầu.

+ Điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo các chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

+ Thư ký cho Ban giám hiệu, thư kí các cuộc giao ban, cuôc họp của Trường do phòng là đầu mối tổ chức.

+ Phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng và phát triển trang Web của trường. Tham gia thu nhập, xử lí, biên tập, cập nhật thông tin, góp phần làm phong phú nội dung của trang Web.

+ Tổ chức việc soạn thảo các văn bản pháp quy (các công văn, nội dung, quy chế...) thuộc phạm vi Hiệu trưởng ban hành

- Công tác hành chính

+ Thực hiện công tác hành chính, văn thư – lưu trữ các văn bản, tài liệu do Nhà trường ban hành.

+ Theo dõi giao – nhận, xử lý công văn – tài liệu và thông tin liên lạc

+ Quản lý con dấu, đóng dấu Trường: quản lí chữ ký các cấp lãnh đạo của Trường được Hiệu trưởng phân cấp và đóng dấu.

+ Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo, làm thẻ cho sinh viên, học viên; sao lưu các văn bản của Trường và cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

+ Tổ chức phục vụ Lễ, Tết và công tác lễ tân, khánh tiết chung của Trường.

+ Đầu mối giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường.

- Quản trị, quản lý cơ sở vật chất

+ Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của Trường, đề xuất của các Phòng, Khoa, Bộ môn, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho công tác đào tạo, giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và học viên: phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, các trang thiết bị phục vụ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của Trường.

+ Kiểm tra đôn đốc giữ vệ sinh, môi trường và các phòng làm việc, phòng học, khu vực công cộng sạch sẽ. Tổ chức việc cung cấp nước uống hàng ngày cho các phòng làm việc, cho giáo viên và học sinh, sinh viên.

+ Đảm bảo điện, nước, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng.

+ Có kế hoạch mua sắm, phân phối và quản lí văn phòng phẩm, các trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cho hoạt động các bộ phận của trường.

+ Quản lý cơ sở vật chất của Trường: xây dựng quy chế mua sắm, quản lý, bảo vệ, sửa chữa, khấu hao tài sản; cùng phòng Tài chính – Kế toán thực hiện kiểm kê – đánh giá tài sản hàng năm.

+ Xây dựng quy chế và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, tổ chức bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an tòa, phòng chống cháy nổi ở khu vực do Trường quản lý.

+ Phối hợp với các phòng chức năng hướng dẫn thực hiện công tác y tế học đường và thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, học viên. Đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên và kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Quản lý và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ chế mở rộng quan hệ hợp tác với các Trường, các tổ chức, đơn vị bên ngoài nhằm phát huy vị thế của Trường.

+ Xây dựng, quản lý các thủ tục, nội dung để mở rộng quan hệ hợp tác với các Trường, các Viện và các Tổ chức Quốc tế, tạo điều kiện cho Trường từng bước hội nhập quốc tế.

II. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức gồm:

- 01 Chánh văn phòng và 05 cán bộ, nhân viên 

- Điện thoại: 04.3557.7500

- Fax: 04.3557.6629

- Chánh Văn phòng Tổng hợp

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Phòng dào tạo là đơn vị tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo và tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển đào tạo của Nhà trường (chủ yếu với các hệ đào tạo chính quy do Trường cấp bằng: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Liên thông, Liên kết, Văn bằng 2).

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và các đơn vị tổ chức nghiên cứu, phát triển loại hình đào tạo liên thông, liên kết, liên doanh, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng.. các hệ Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng với các Trường, Viện đại học, các đối tác khác trong nước và nước ngoài.

- Tham gia tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến giới thiệu và quảng bá các chuyên ngành đào tạo của Trường; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu xã hội, làm cơ sở cho việc đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo.

- Chủ động giải quyết đơn, thư khiếu nại của học sinh, sinh viên, nhân dân... liên quan đến học tập của học sinh, sinh viên.

- Thẩm định và xác nhận số giờ dạy của giảng viên cho các hệ đào tạo Cao đẳng, Tung cấp Chuyên nghiệp chính quy của Trường: chủ trì việc tính thanh toán tiền dạy vượt giờ; tham gia đề nghị thanh toán tiền bồi dưỡng cho tác giả biên soạn giáo trình, bài giảng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức làm các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào Trường hàng năm; sắp xếp biên chế lớp học theo ngành nghề và tham gia tổ chức học tập đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

- Hàng năm đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

- Tuyên truyền phổ biến chuyển giao kỹ thuật những đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt trong Trường và xã hội

- Tham mưu cho Hội đồng khoa học Nhà trường đánh giá, xếp loại, khen thưởng cá nhân và tập thể có đề tài công trình nghiên cứu đạt kết quả tốt.

- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; phối hợp với các đơn vị khác trong việc đánh giá, nhận xét học sinh, sinh viên hàng năm và các khóa đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng xét tư cách làm báo cáo tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Quản lý việc cấp, phát các loại bằng, chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập và rèn luyện ( bản chính và bản sao) do Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Liên thông, Liên kết, Văn bằng 2 cho học sinh, sinh viên; cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và rèn luyện (theo ủy quyền của Hiệu trưởng) cho học sinh, sinh viên (các hệ đào tạo do Phòng quản lý).

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban giám hiệu về phát triển quy mô đào tạo, loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo và  việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo.

- Quản lý chương trình đào tạo theo từng ngành học, phối hợp với các Khoa, Bộ môn quản lý việc cập nhật kiến thức để đáp ứng kịp thời yêu cầu của các ngành học.

- Kết hợp với các khoa tổ chức nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trinh, giáo trình, cơ cấu kiến thức đào tạo hệ cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Liên thông phù hợp với các yêu cầu của ngành học

- Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy các chuyên ngành đào tạo thuộc các bậc học Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, Liên thông.

- Hằng năm cùng các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo.

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng theo kế hoạch và dự kiến, bố trí giảng viên giảng dạy các học phần trong toàn Trường cho các hệ đào tạo do Phòng quản lý.

- Quản lý và bố trí phòng học, lập thời khóa biểu học tập cho từng lớp, từng khóa; đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường chuẩn bị tốt điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên.

- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì tổ chức các kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thực hiện đúng quy định về quy trình quản lý đề thi, bài thi, làm phách, giao bài thi, quản lý và thông báo điểm thi cho các Khoa, Bộ môn và học sinh, sinh viên.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu tiên trong xét lên lớp, xét học bổng, thi và xét công nhận tốt nghiệp.

- Chủ động phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong Trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Nhà trường.

- Cuối học kỳ, năm học lập và trình Hiệu trưởng các báo cáo về các mặt công tác trên, kiến nghị và đề xuất của các Phòng 

- Tổ chức các Hội thảo khoa học về giảng dạy và học tập

II. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo gồm:

- 1 Trưởng phòng, 03 cán bộ chuyên viên

- ĐT: 04.3557.7501

- Trưởng phòng Đào tạo:

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của Trường, tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch tài chính đã được Hiệu trưởng duyệt; thực hiện việc quản lý tài chính, kế toán, quản lý các nguồn vốn, nguồn quỹ của trường theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, chế độ quy định của Trường, đạt hiệu quả, tránh lãng phí.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của Trường.

- Tổ chức thực hiện hệ thống sổ sách về kế toán, thống kế theo luật tài chính kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường

- Thực hiện các chế độ thu chi, thanh quyết qoán theo luật tài chính kế toán và quy định của Trường

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ và các khoản thu, chi trong Trường (học phí, lệ phí, xây dựng cơ bản, trang thiết bị, lương, thưởng, phúc lợi...)

- Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản hàng năm; dề xuất phương án xử lý mua sắm thêm và thanh lý tài sản đã hết giá trị sử dụng.

- Hướng dẫn nghiệp vụ  và kiểm tra việc thực hiện chế độ thu – chi của các đơn vị thuộc Trường hoạt động có thu – chi tài chính théo quy định của Nhà nước và của Trường.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định của Nhà nước

- Tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động kinh tế - tài chính hàng năm của Trường và đề xuất các biện pháp giải quyết những tồn đọng trong hoạt động tài chính và bổ sung hình thức, biện pháp mới nhằm cải tiến công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả đồng vốn. Đề xuất các phương án phân phối các nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng theo quy định của Nhà nước và của Trường.

- Phối hợp với Phòng hành chính tổng hợp và các phòng chức năng khác tổ chức quản lý có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường.

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.

- Thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền; kinh phí cho các Khoa, Bộ môn,Phòng chức năng, các đơn vị thuộc Trường hoạt động.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đội xuất đúng thời hạn cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và cơ quan quản lý tài chính cấp trên theo luật định.

- Quản lý lao động và tài sản Nhà trường giao cho Phòng; chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán của Phòng và các đơn vị thuộc Trường.

 II. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính kế toán gồm:

- 1 Trưởng phòng và 04 chuyên viên

- ĐT: 04.3568.3479

- Trưởng phòng Tài chính – Kế toán:

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Tham mưu, tư vấn và đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường;

- Tham mưu, tư vấn và đề xuất với Hiệu trưởng về nội dung và tổ chức thực hiện nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thẩm định các văn bản của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, điều hành công tác thanh tra của Nhà trường;

-Thực hiện chức năng về công tác thi, kiểm tra và đánh giá học phần, môn học; các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường;

- Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo đối với Nhà trường và các cơ sở liên kết đào tạo ngoài đơn vị, ngoài trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Các hoạt động của Phòng đều tập trung vào việc thực hiện 4 nội dung công tác cơ bản là:

- Công tác Thanh tra: Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu cũng như Ban Thanh tra Nhà trường, hoạt động trong công tác thanh tra của Phòng là phải thường xuyên tiếp xúc CBGVCNV và HSSV tiếp nhận  các đơn thư khiếu tố thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Trả lời và giải quyết các đơn thư theo khiếu nại, tố cáo, góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực trong lĩnh vực GD-ĐT theo đúng quy định của pháp luật về  phòng chống tham nhũng.

* Bốn nội dung cơ bản cần thanh tra là:

+ Thanh tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước;

+ Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch chương trình đào tạo, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ của Bộ GD&ĐT cũng như những quy định của Nhà trường;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định về nội dung giáo trình, tài liệu, đề cương bài giảng ở tất cả các cấp, các ngành đào tạo của Nhà trường;

+ Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước vè quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường

 - Công tác Khảo thí

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi: Thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi điều kiện cấp chứng chỉ, thi tốt nghiệp cuối khóa đảm bảo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT;

+ Phối hợp với phòng đào tạo và các Khoa, Bộ môn trong việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, xác định điều kiện thi kết thúc học phần và t/ c thi kết thúc học phần cho tất cả các khóa, lớp, ngành, hệ đào tạo trong toàn trường. Bao gồm từ khâu ra đề thi, xây dựng và quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi, in sao, nhân bản, lưu trữ bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, nhận đơn và tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả thi, quản lý và lưu giữ bài thi vv.

- Công tác kiểm định và Đảm bảo chất lượng

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, các nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành, thu thập các tài liệu minh chứng đáp ứng yêu cầu nội dung tự đánh giá của Nhà trường và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT.

+ Định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;

+ Tiến hành các đợt khảo sát điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường xây dựng hệ thống các công cụ đánh giá chất lượng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo và chất lượng giảng dạy của giảng viên;   

+ Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc hội thảo về nghiệp vụ công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT tổ chức.    

Công tác pháp chế

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy, các quy phạm pháp luật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra thực hiện của cán bộ, giảng viên, CNV và HSSV Nhà trường;

+ Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan trong việc giúp Hiệu trưởng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, Ngành và các cơ quan chính phủ hoặc địa phương gửi lấy ý kiến;

+ Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan rà soát, góp ý chỉnh sửa, bổ sung, cụ thể hóa các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực quản lý của Nhà trường;

II. Cơ cấu tổ chức

- 01 Trưởng phòng, 02 chuyên viên

- ĐT: 04.3568.3148

- Trưởng phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng:


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet