Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667970
Số người online : 30
Các khoa, Bộ môn

I. KHOA CƠ BẢN

1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

 - Quản lý về mặt hành chính việc thực hiện các kế hoạch, chương trình đào tạo, thực hiện các quy chế, quy định về quản lý đào tạo của các Bộ môn thuộc Khoa; Quản lý lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ: Giảng dạy; Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập; đổi mới phương pháp giảng dạy học tập; Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Nghiên cứu khoa học, mở rộng liên kết đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Trưởng Khoa

3Tổ chức của Khoa - Tổ chức Khoa gồm các Bộ môn
3.1. BỘ MÔN TOÁN - LÝ
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Giảng dạy các môn toán cao cấp, toán kinh tế, toán giải tích, đại số tuyến tính, toán rời rạc, vật lý đại cương cho mọi đối tượng khác nhau trong nhà trường.
- Biên soạn chương trình, đề cương, tài liệu, ngân hàng đề thi, … phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
- Xây dựng lực lượng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo của nhà trường.

3.1.2. Chuyên môn đào tạo
Bộ môn Toán - Lý phụ trách giảng dạy về các môn học:
- Toán cao cấp
- Toán kinh tế
- Toán giải tích
- Đại số tuyến tính
- Toán rời rạc
- Vật lý đại cương

3.1.3. Trưởng Bộ môn Toán - Lý
Họ và tên:                TS. Nguyễn Đức Nụ
Số điện thoại:          0913 578 695
Email:                       nguyenducnuhv@gmail.com
 
3.2. BỘ MÔN CHÍNH TRỊ     
3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ:
 - Quản lý giảng dạy trong phạm vi Bộ môn, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lương giảng dạy, góp phần phát triển các sản phẩm khoa học của Trường Cao đẳn Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội.
- Tham mưu cho chi ủy và Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường.
- Triển khai thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ chính trị do Hiệu trưởng giao.
- Giảng dạy các môn lý luận chính trị cho tất cả các khóa, lớp trong trường.
- Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên.
- Phối hợp với các phòng chức năng làm tốt công tác giáo dục chính trị. Tư tưởng cho cán bộ và sinh viên, xây dựng đời sống văn hóa học đường trong sáng, lành mạnh.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo đại tổ chức thi tốt nghiệp cuối khoá; thi olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các hoạt động chính trị - xã hội khác.
- Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp, phương tiện mới vào giảng dạy; xây dựng môi trường học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp chuẩn đầu ra.
 
3.2.2. Chuyên môn đào tạo
Tập trung vào giảng dạy các học phần, gồm:
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giáo dục thể chất.
 
3.2.3. Trưởng Bộ môn chính trị
 
3.3. BỘ MÔN TIẾNG ANH
3.3.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Giảng dạy Ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên trong trường.
- Quản lý về nội dung chuyên môn môn học được nhà trường giao.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học và bài giảng thuộc Bộ môn quản lý.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo kế hoạch của nhà trường.
- Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý đào tạo, kể cả việc quản lý các hoạt động của học sinh, sinh viên.
 
3.2.2. Chuyên môn đào tạo
Bộ môn tiếng Anh bao gồm một số các môn học cụ thể:
- Tiếng Anh cơ bản (đối với sinh viên năm 1, 2)
- Tiếng Anh chuyên ngành (đối với khối ngành kinh tế và du lịch)
- Tiếng Anh nâng cao
- Tiếng Anh ngắn hạn (để cấp các chứng chỉ A, B, C)
 
3.3.3. Trưởng Bộ môn Tiếng Anh
 
3.4. BỘ MÔN KINH TẾ CHUNG 
3.4.1. Chức năng và nhiệm vụ
- Bộ môn là một đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội có chức năng tham gia đào tạo Cử nhân, Kỹ sư thực hành. Kết quả đầu ra là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; có bản lĩnh và có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt của một kỹ sư thực hành; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.
 - Bộ môn có chức năng giảng dạy lý thuyết gắn với vận dụng các tình huống thực tế về khối kiến thức kinh tế cơ sở như là nền móng quan trọng, là đường dẫn cho sinh viên tiếp thu kiến thức khối ngành. Các học phần này được dạy và học ở kỳ thứ 2, kỳ thứ 3. Hầu hết các học phần chuyên môn, nghiệp vụ của giai đoạn đào tạo tiếp theo đều cần dựa trên nguyên lý của các môn học Kinh tế cơ sở.
- Nhiệm vụ giảng dạy và học các môn học cơ sở nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, biết vận dụng các nguyên lý chung vào phân tích, giải thích các vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh tế, các nguyên lý cơ bản về quyết định tối ưu của người tiêu dùng, người sản xuất trong hoạt động kinh tế thị trường. 
- Sinh viên hiểu được đầy đủ vai trò của Nhà nước trong việc định hướng con đường phát triển, các công cụ kinh tế - quản lý, hệ thống luật pháp, chính sách kinh tế của Nhà nước, tạo môi trường hành lang pháp lý cho toàn nền kinh tế phát triển đạt hiệu quả cao và bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức nguyên lý thống kê, các phương pháp thu thập, phân tích thống kê, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ ra các xu hướng phát triển của hoạt động doanh nghiệp và của ngành kinh tế.     
- Trang bị cho sinh viên bước đầu có phương pháp tiếp cận thực tế kinh tế - xã hội từ các ví dụ, bài tập tình huống, các thông tin cập nhật từ nhiều kênh. Đồng thời, tạo lập một số kỹ năng cơ bản, tiếp cận lý luận từ tư duy trìu tượng đến vận dụng vào thực tiễn sinh động trong các hoạt động kinh tế - xã hội.
- Ngoài ra, trong quá trình dạy và học kiến thức là sự tạo lập cho sinh viên nâng cao ý thức tự giác, phát huy tính tự chủ trong các hoạt động học tập, trao đổi thảo luận; năng động trong thực hành; xây dựng phong cách sống tốt trong môi trường giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp.
 
3.4.2. Trưởng Bộ môn Kinh Tế chung

II. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC
1. BỘ MÔN KẾ TOÁN
1.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo cử nhân bậc Cao đẳng ngành Kế toán.
- Quản lý về nội dung chuyên môn các môn học được nhà trường giao.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương các môn học và bài giảng thuộc Bộ môn quản lý.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia giáo dục và quản lý sinh viên ngành học
- Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khoá.
- Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý đào tạo, kể cả việc quản lý các hoạt động của học sinh, sinh viên.
 
1.2. Chuyên ngành đào tạo
- Kế toán doanh nghiệp
- Kế toán tổng hợp

 1.3. Trưởng Bộ môn Kế toán

 
2. BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
2.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy được Trường phân công.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Trường giao.
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn ngày càng vững mạnh.
- Đào tạo cử nhân bậc Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Quản lý về nội dung chuyên môn các môn học được nhà trường giao.
- Tham gia giáo dục và quản lý sinh viên ngành học
- Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khoá.
- Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý đào tạo, kể cả việc quản lý các hoạt động của học sinh, sinh viên.
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy; tổ chức việc thực hành thực tập nâng cao khả năng thực hành; tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tiến hành nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống, gắn đào tạo nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Tham gia các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên được phân công; làm cố vấn học tập cho sinh viên.
 
2.2. Chuyên ngành đào tạo
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Thuế.
- Hải quan.
 
2.3. Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng
 
3. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH
3.1. Chức năng, nhiệm vụ Bộ môn Quản trị kinh doanh và du lịch
- Đào tạo cử nhân bậc Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh; Đào tạo cử nhân bậc Cao đẳng ngành Du lịch.
- Quản lý về nội dung chuyên môn các môn học được nhà trường giao.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương các môn học và bài giảng thuộc Bộ môn quản lý.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia giáo dục và quản lý sinh viên ngành học 
- Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khoá.   
- Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý đào tạo, kể cả việc quản lý các hoạt động của học sinh, sinh viên.
          
3.2. Chuyên ngành đào tạo
- Quản trị doanh daong nghiệp
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị khách sạn Du lịch và Lữ hành
- Hướng dẫn Du lịch
 
3.3 Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và du lịch
 
4. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo cử nhân bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.
- Quản lý về nội dung chuyên môn các môn học được nhà trường giao.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương các môn học và bài giảng thuộc Bộ môn quản lý.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia giáo dục và quản lý sinh viên ngành học 
- Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khoá.
- Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý đào tạo, kể cả việc quản lý các hoạt động của học sinh, sinh viên.
 
4.2. Chuyên ngành đào tạo
- Chuyên ngành: Mạng máy tính và truyền thông
 
4.3. Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin

Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet