Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667942
Số người online : 10
Công đoàn Trường

T CHC CÔNG ĐOÀN

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chức năng
Công Đoàn trường thực hiện chức năng sau:
- Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng công nhân, viên chức, người lao động.
- Tham gia quản lý nhà nước, quản lý Kinh tế - Xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
- Giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công nhân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện nội quy, quy chế, điều lệ của đơn vị, các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, hội nghị người lao động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động, thay mặt người lao động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động với người đứng đầu đơn vị; cử các đại diện tham gia các hội đồng của đơn vị có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; cùng với người đứng đầu đơn vị xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; vận động người lao động tham gia các hoat động xã hội, chống tệ nạn xã hội; hỗ trợ nhau trong công tác, khi khó khăn hoạn nạn.
- Tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện thông tin hai chiều và tổ chức đối thoại giữa người lao động với người đứng đầu đơn vị nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.
- Tuyên truyền, phổ biến và vận động người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động, nội quy, quy chế, điều lệ của đơn vị và nghĩa vụ của người lao động.
- Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.
 
II. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức gồm:
- 05 đ/c BCH Công đoàn, trong đó:
- 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên
- Có 01 Ủy Ban Kiểm tra  và 12 tổ công đoàn, 75 đoàn viên công đoàn.
- Số điện thoại: 04 3568 3632
 
III. Chủ tịch Công đoàn Nhà trường

 
 

 


Các tin khác


  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet