Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669961
Số người online : 12
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 04/11/2011 - 16:01    

Quy chế về thi đua khen thưởng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTKT HÀ NỘI

–––––––––––––––––––

Số: 55 QĐ-CĐKTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 18 tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về thi đua khen thưởng

của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

–––––––––––––––– 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 8021/-BGDĐT ngày 20/12/2007 cảu Bộ giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Hà Nội ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-CĐKTKT ngày 25/12/2007 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ yêu cầu và nhiệm vụ;  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế về thi đua khen thưởng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Hà Nội

 

Điều 2: Quy chế về thi đua khen thưởng là phần không thể tách rời của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Việc bổ sung sửa đổi do hội đồng quản trị quyết định

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí

Các văn bản, quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT;

HIỆU TRƯỞNG


 

 

TS. Phạm Gia Thiệu

 

 Tệp đính kèm: hcet.edu.vn/upload/asset/quy che thi dua khen thuong(1).doc

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet