Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669963
Số người online : 16
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 21/11/2011 - 09:09    

Quy chế tổ chức và hoạt động hội cựu sinh viên - Trường CĐ KTKT Hà Nội

  

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

Số:  327 /QĐ-CĐKTKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21  tháng11  năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH  

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Cựu sinh viên

 

Hiệu trưởng

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

- Căn cứ Quyết định số 8021/QĐ-BG&ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

- Căn cứ quyết định số 248/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Nhà trường, ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-CĐKTKT ngày 25/12/2007 của Hiệu trưởng

- Theo đề nghị của Phòng Chính trị và công tác Học sinh – Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Hội Cựu sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội. 

Điều 2: Giao cho Phòng Chính trị & Công tác Học sinh – Sinh viên trực tiếp giúp đỡ Hội Cựu sinh viên, Ban chấp hành Hội Cựu SV triển khai chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong quy chế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các ông (bà): Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Đào tạo, Chính trị &Công tác Học sinh – Sinh viên, Khoa Đào tạo thường xuyên, các đơn vị có liên quan và Hội Cựu sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

  

Nơi nhận:

- Như điều 3 

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

  


TS. Phạm Gia Thiệu 

 Tệp đính kèm: hcet.edu.vn/upload/asset/QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU SINH VIÊN.doc

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet