Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669961
Số người online : 13
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 10/01/2012 - 10:24    

Bổ sung quy chế khen thưởng, kỷ luật học sinh - sinh viên

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

 Số:  370 /QĐ-CĐKTKTHN

V/v bổ sung Quy chế khen thưởng kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

                   

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung quy chế khen thưởng kỷ luật học sinh sinh viên

––––––––––––––––––

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

Căn cứ vào quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ vào quyết định số 133/QĐ-CĐKTKT-ĐT ngày 27/03/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội;

Căn cứ vào nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật Học sinh, Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung điều 20 hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

- Buộc thôi học :áp dụng đối với Học sinh, sinh viên nghỉ học không có lý do từ 2 tháng trở lên.

-  Buộc thôi học: áp dụng đối với Học sinh,sinh viên không nộp học phí không có lý do ít nhất 1 học kỳ trở lên.

Điều 2. Quy trình xét kỷ luật

2.1. Hồ sơ xét kỷ luật

Trong trường hợp có đầy đủ chứng cứ học sinh, sinh viên vi phạm, giáo viên chủ nhiệm tập hợp làm biên bản(có ý kiến của Ban cán sự lớp) gửi về phòng Chính trị và công tác Học sinh, sinh viên lập hồ sơ trình lên Hội đồng khen thưởng kỷ luật xem xét quyết định.

Các tài liệu liên quan khác (nếu có) 

2.2.Quy trình xét kỷ luật

          Khi xem xét kỷ luật, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật mời giáo viên chủ nhiệm và đại diện tập thể lớp tham dự. nếu đại diện lớp không có mặt, Hội đồng vẫn tiến hành họp và xem xét quyết định kỷ luật. Hình thức kỷ luật của sinh viên được ghi vào hồ sơ sinh viên, nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để quản lý, giáo dục.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Kế toán – Tài chính, phòng Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên, Khoa Đào tạo thường xuyên, các đơn vị liên quan và các học sinh sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

       

Nơi nhận:

- Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật

- Các phòng, khoa

- Lưu VT, Phòng CT&CT HS-SV

HIỆU TRƯỞNG 

 

Phạm Gia Thiệu

                                                                               

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet