Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9661885
Số người online :
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hatiboco/public_html2/@hcet/@hcet.edu.vn/libs/dataaccess/useronline.php on line 132

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hatiboco/public_html2/@hcet/@hcet.edu.vn/libs/dataaccess/useronline.php on line 132
1
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 02/10/2012 - 08:31    

Quyết định về việc khen thưởng học sinh, sinh viên năm học 2011-2012 (có DS kèm theo)

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

         Số: 283 /QĐ-CĐKTKTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  21  tháng  9  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh sinh viên 

 

HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

 Căn cứ quyết định số 8021/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội;

Căn cứ quyết đinh số 248/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội;

 Căn cứ vào quy chế hoạt động của Nhà trường;

 Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng năm học 2011 – 2012

- Tặng 150.000đ/sv cho 38 sinh viên Cao đẳng chính quy khóa III v à IV đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2011 – 2012 (có ĐTBC >8.0, ĐRL >80).

- Tặng 100.000đ/sv cho 204 sinh viên Cao đẳng chính quy khóa III và IV đạt danh hiệu sinh viên khá năm học 2011 – 2012 (có ĐTBC >7.0, ĐRL >70).

- Tặng giấy khen và 300.000đ/lớp cho 5 tập thể lớp: KT-C10H, KT-C10E, KT-C10D, NH-C10A, KT-C10C.

(có danh sách kèm theo: DS khen thuong.doc)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng CT&CT HSSV, Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng, các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT,CT&CT HSSV

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Phạm Gia Thiệu 

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet