Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9667967
Số người online : 28
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 03/10/2012 - 09:55    

Quyết định về việc cấp học bổng cho học sinh sinh viên học kỳ II năm học 2011-2012

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI 

         Số:  306/QĐ-CĐKTKTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng  10năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng cho học sinh sinh viên 

 

HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI

 Căn cứ quyết định số 8021/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội;

Căn cứ quyết đinh số 248/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội;

 Căn cứ vào quy chế hoạt động của Nhà trường;

 Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp học bổng học kỳ II năm học 2011-2012 cho 57 sinh viên có thành tích học tập Giỏi, rèn luyện tốt, mức học bổng 150.000đ/tháng.

(có danh sách kèm theo:DS hoc bong(1).doc)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng CT&CT HSSV, Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng, các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT,CT&CT HSSV

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

TS. Phạm Gia Thiệu

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet