Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9669963
Số người online : 22
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 11/04/2013 - 15:13    

Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Kinh tế

  

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KTKT HÀ NỘI

CÂU LẠC BỘ KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2013 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ KINH TẾ

- Căn cứ vào quyết định số  /QĐ – ĐTN của Đoàn thanh niên trường Cao đẳng KTKT Hà Nội về việc thành lập CLB.

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên Trường CĐ KTKT Hà Nội

- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban chủ nhiệm CLB

Ban hành quy chế hoạt động của CLB Kinh tế như sau: 

 

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích và lĩnh vực hoạt động

* Mục đích:

- Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên như: kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và đưa ra định hướng,.. qua các buổi sinh hoạt định kỳ và các cuộc thi do CLB tổ chức.

- Tạo ra nhiều chương trình vừa mang tính học thuật, vừa mang tính vui chơi nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và phát triến mối quan hệ tốt đẹp với các Doanh nghiệp.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các đoàn viên trong trường, tăng mối quan hệ giao lưu, học hỏi giữa các đoàn viên, Chi đoàn.

- Góp phần tạo kinh phí cho Đoàn Thanh Niên, cụ thể như sau:

Lợi nhuận thu được:

50% hỗ trợ các thành viên tham gia

30% nộp lại cho Đoàn thanh niên

20% dùng làm quỹ cho CLB

- Nhằm đa dạng hóa các hoạt động trong việc việc xây dựng các câu lạc bộ.

* Lĩnh vực hoạt động:

- Hướng dẫn kinh tế

- Đào tạo kỹ năng mềm

- Tổ chức chương trình  

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt định kỳ và các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực kinh tế

- Tổ chức giao lưu với các CLB trong và ngoài trường 

 Điều 3:

CLB Kinh tế hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ban chủ nhiệm CLB và dưới sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của Đoàn thanh niên trường CĐ KTKT Hà Nội.

 

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN

Điều 4: Đối tượng tham gia

Tất cả các cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập tại trường tán thành quy chế của CLB, tự nguyện gia nhập CLB thì được Ban chủ nhiệm xét công nhận là thành viên CLB. Ngoài ra, cần có đủ các điều kiện sau:

- Năng động, nhiệt huyết, yêu thích lĩnh vực kinh tế

- Thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB

- Hòa đồng với tập thể

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc 

 

Điều 5: Thủ tục tham gia

Người xin gia nhập CLB phải có Đơn xin gia nhập và nộp lại cho Ban chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm sẽ tiến hành xem xét và kết nạp. 

 

Điều 6: Nhiệm vụ của thành viên

- Tôn trọng, chấp hành quy chế, giữ gìn tư cách thành viên CLB

- Tham gia tích cực vào công việc, hoạt động của CLB

- Tuyên truyền, phát triển thành viên CLB, bảo vệ danh dự và uy tín CLB

- Đoàn kết, hỗ trợ các thành viên trong CLB cũng như các CLB khác trong trường. 

Điều 7: Quyền hạn của thành viên

-  Được tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của CLB, được ứng cử, đề cử vào Ban chủ nhiệm CLB, được tham gia vào các hoạt động do CLB tổ chức.

- Có cơ hội rèn rũa và thể hiện các khả năng của bản thân.

- Được bồi dưỡng, khuyến khích khi tham gia hoạt động mang lại lợi ích kinh tế cao cho CLB.

 

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 8: Nguyên tắc tổ chức

CLB được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của nhà trường, Đoàn thanh niên 

 

Điều 9: Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm CLB gồm:

- Chủ nhiệm CLB: Nguyễn Thu Thùy – GV Bộ môn Kế toán

- Phó chủ nhiệm quản lý chung: Đoàn Thu Huyền – Cán bộ khoa Đào tạo thường xuyên

- Phó chủ nhiệm phụ trách quỹ: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Du lịch C10

- Phó chủ nhiệm phụ trách phát triển thành viên: Lê Thị Thắm – KT C11A

 

Điều 10: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chủ nhiệm

* Chủ nhiệm CLB:

- Chịu trách nhiệm điều hành chung cho mọi hoạt động của CLB

- Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động và báo cáo với Đoàn thanh niên, BGH nhà trường

- Phối hợp với các Phó chủ nhiệm thực hiện tốt công việc, tạo mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít giữa các thành viên trong CLB và mở rộng mối quan hệ, giao lưu với các CLB khác.

* Phó chủ nhiệm quản lý chung:

- Phối kết hợp với Chủ nhiệm CLB cùng điều hành mọi hoạt động của CLB

- Cùng chủ nhiệm lập kế hoạch, chương trình hoạt động cho CLB

- Phối hợp với 2 Phó chủ nhiệm giám sát quá trình hoạt động của các thành viên trong CLB và báo cáo với Chủ nhiệm CLB.

* Phó chủ nhiệm phụ trách quỹ:

- Trực tiếp thu quỹ của các thành viên và tổng hợp số liệu thu được.

- Báo cáo tình hình thu chi quỹ với các thành viên trong CLB định kỳ

- Phối hợp với Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lập chương trình, kế hoạch gây quỹ, phát triển quỹ

* Phó chủ nhiệm phụ trách phát triển thành viên:

- Phát triển thành viên mới

- Phối hợp với Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lên chương trình, kế hoạch hoạt động và thực hiện.

 

CHƯƠNG IV: HOẠT ĐỘNG 

Điều 11: Nguyên tắc hoạt động

CLB Kinh tế hoạt động theo 2 hướng:

* Thường xuyên:

- Tổ chức các buổi hội thảo các buổi hỗ trợ kiến thức về chuyên ngành kinh tế

- Tổ chức các cuộc thi chuyên đề kinh tế

* Không thường xuyên:

Tổ chức các hoạt động kinh tế (theo đợt) mang lại lợi ích kinh tế cho Đoàn thanh niên nói chung và CLB kinh tế nói riêng.

 

CHƯƠNG V: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Các thành viên tham gia CLB đều có cơ chế, chính sách, khen thưởng và kỷ luật chung.

Đối với các thành viên tham gia tích cực, hoạt động mang tính hiệu quả sẽ được tuyên dương và khen thưởng kịp thời về mặt tinh thần và tài chính trong các chương trình tổng kết của CLB, đồng thời có văn bản đề nghị Đoàn thanh niên khen thưởng.

 

CHƯƠNG VI: CHẤP HÀNH QUY CHẾ

- Các thành viên CLB Kinh tế phải chấp hành quy chế này

- Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy chế cho các thành viên

- Việc sửa đổi quy chế này do Ban chủ nhiệm CLB quyết định.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thu Thùy

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Thu Thùy

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB KINH TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI

 

1. Tháng 4: Phối hợp cùng Đoàn thanh niên, phòng chính trị và công tác học sinh, sinh viên tổ chức buổi tọa đàm: “Xây dựng kỹ năng mềm cho sinh viên”.

2. Tháng 5: Phối hợp cùng CLB Tiếng anh tổ chức cuộc thi: “Hùng biện Tiếng anh”

3. Tháng 5: Tổ chức buổi sinh hoạt CLB với nội dung: “Kinh tế suy thoái, nhà kinh tế cần làm gì?”

4. Tháng 6, 7, 8, 9: Tham gia đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào trường.

 

                DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG CLB KINH TẾ      

 

 

1. Nguyễn Thu Thùy – GV Bộ môn Kế toán

2. Đoàn Thu Huyền – Cán bộ khoa Đào tạo thường xuyên

3. Nguyễn Thị Ngọc Hà – Du lịch C10

4. Lê Thị Thắm – KT C11A

5. Lê Thị Thanh – KT C11A

6. Đào Thị Kim Anh  - KT C11A

7. Đào Thị Duyên – KT C11A

8. Lê Thị Phượng – TCDN C10

9. Nguyễn Thị Vân – KT C11C

10. Trương Thị Hồng – KT C11C

11. Lê Thị Thùy Linh – KT C10H

12. Vũ Thúy Ngần – KT C11H

13. Nguyễn Thị Hà Trang – NH C11C

14. Phạm Mạnh Hà – KT C11C

 

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet