Tư vấn trực tuyến
Lượt truy cập : 9660012
Số người online : 1
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 12/05/2014 - 16:02    

Thời gian biểu thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT HÀ NỘI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                          
                               THỜI GIAN BIỂU THI TỐT NGHIỆP
                                                 Đợt 1, năm học 2013-2014
                          Địa điểm: Khu E, Thanh Xuân bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
 
Theo kế hoạch số …../KH-CĐKTKTHN ngày      tháng     năm 2014 của Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội, Ban Thư ký thông báo kế hoạch triển khai
tổ chức thi tốt nghiệp như sau:
 
 
1.      THỜI GIAN THI: Buổi sáng:Từ 7h30            Buổi chiều:Từ 13h30
 
TT
Môn thi
Thời lượng
Ngày thi
Buổi thi
Ngành
Số lượng SVDT
1
Điều kiện
Chính trị
120 p
14/05/2014
Sáng
Kế toán
Du lịch
Máy tính
TCCN
274
08
12
04
Chiều
TC-NH
QTKD
CĐ nghề
158
44
82+16
2
Cơ sở ngành
Lý thuyết tổng hợp
 
Lý thuyết nghề
120 p
15/05/2014
Sáng
Kế toán
Du lịch
Máy tính
TCCN
274
08
12
04
150 p
Chiều
TC-NH
QTKD
CĐ nghề
158
44
82+16
3
Chuyên ngành
 
Thực hành nghề nghiệp
 
Thực hành nghề
150 p
16/05/2014
Sáng
Kế toán
Du lịch
Máy tính
TCCN
274
08
12
04
 
120 phỳt
150 p
Chiều
TC-NH
QTKD
CĐ nghề
158
44
82+16
 
 
2.      KẾ HOẠCH PHÂN BỔ PHÒNG THI
 
TT
Ngành
STT phòng thi
Phòng học
Số SV/phòng
 
Ghi chú
Buổi sáng
1 
Ngành Kế toán
PT số 1
01
31
 
PT số 2
02
26
 
PT số 3
02
26
 
PT số 4
03
31
 
PT số 5
04
31
 
PT số 6
05
30
 
PT số 7
08
35
 
PT số 8
09
35
 
PT số 9
12
30
 
2 
Du lịch
PT số 10
13
12
 
3
Máy tính
08
 
4
Hệ TCCN
05
 
Tổng cộng:
10 phòng thi
299
 
Buổi chiều
1
Nghề máy tính
PT số 1
01
16
 
2
Nghề kế toán
12
 
3
Tài chính DN
PT số 2
02
23
 
PT số 3
02
22
 
4
Nghề kế toán
PT số 4
03
35
 
PT số 5
04
35
 
5
Ngân hàng
PT số 6
05
33
 
PT số 7
08
35
 
PT số 8
09
35
 
PT số 9
12
10
 
6
Quản trị KD
16
 
PT số 10
13
28
 
Tổng cộng:
10 phòng thi
300
 
 
3.      THỜI GIAN BIỂU
TT
Giờ
Nhiệm vụ
Hiệu lệnh
Buổi sáng
1
7h10 – 7h30
CB coi thi tập trung tại Ban chỉ đạo
 
2
7h35 – 7h45
CB coi thi đánh số báo danh, gọi TS vào phòng thi, kiểm tra thẻ HS-SV (hoặc CMTND)
3 hồi dài
3
7h50- 8h00
CB coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Ban chỉ đạo, CB coi thi 2 phổ biến quy chế thi, phát giấy thi
1 hồi 3 tiếng
4
8h05 – 8h10
Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho TS
1 hồi dài
5
8h10
TS làm bài thi
3 tiếng
6
Từ 8h25
TS đến muộn không được dự thi
 
7
Từ 9h30 (MT: 120P)
Từ 9h40 (MT: 150P)
TS được phép nộp bài thi cùng đề thi và ra khỏi phòng thi
 
8
Từ 10h10(MT: 120P)
Từ 10h40(MT: 150P)
CB coi thi thu bài thi của TS
2 hồi dài
Buổi chiều
1
13h15 – 13h30
CB coi thi tập trung tại Ban chỉ đạo
 
2
 13h35 – 13h45
CB coi thi đánh số báo danh, gọi TS vào phòng thi, kiểm tra thẻ HS-SV (hoặc CMTND)
3 hồi dài
3
13h50- 14h00
CB coi thi 1 nhận đề thi tại phòng Ban chỉ đạo, CB coi thi 2 phổ biến quy chế thi, phát giấy thi
1 hồi 3 tiếng
4
14h05 – 14h10
Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho TS
1 hồi dài
5
14h10
TS làm bài thi
3 tiếng
6
Từ 14h25
TS đến muộn không được dự thi
 
7
Từ 15h40 (MT: 120P)
Từ 16h10 (MT: 150P)
TS được phép nộp bài thi cùng đề thi và ra khỏi phòng thi
 
8
Từ 16h10(MT: 120P)
Từ 16h40 (MT: 150P)
CB coi thi thu bài thi của TS
2 hồi dài
 
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
 
 
 
NGƯT.TS. NGUYỄN ĐỒNG DŨNG

  

  Địa chỉ: Số 247, Đường Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6253 2747; Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/caodangkinhtekythuathanoi

Powered by Alphanet