10 Giải bài tập Bài 4: Các tập hợp số Toán đại số lớp 10 mới nhất

CÁC TẬP HỢP SỐ

Bài 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) [-3;1) ∪ (0;4];

b) (0; 2] ∪ [-1;1);

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);

d) (-1; 4/3) ∪ [-1; 2)

e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).

Hướng dẫn giải:

a) [-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

b) (0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

d) e) Bạn tự giải.

Bài 2. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4];

b) (4, 7) ∩ (-7; -4);

c) (2; 3) ∩ [3; 5);

d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞).

Hướng dẫn giải:

a) (-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

b) (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø

c) (2; 3) ∩ [3; 5) = Ø

d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

Học sinh tự vẽ.

Bài 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-2; 3) (1; 5);

b) (-2; 3) [1; 5);

c) R (2; +∞);

d) R (-∞; 3].

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự vẽ.

a) (-2; 3) (1; 5) = (-2; 1];

b) (-2; 3) [1; 5) = (-2; 1);

c) R (2; +∞) = (- ∞; 2]

d) R (-∞; 3] = (3; +∞).

Xem thêm