10 Giải bài tập Hóa Học lớp 10 sgk chi tiết hay nhất mới nhất

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ

Bài 1. Thành phần nguyên tử


Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị


Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử


Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử


Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử


Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử


CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn


Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học


CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Liên kết ion – tinh thể ion


Bài 13. Liên kết cộng hóa trị


Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử


Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa


Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học


CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá – khử


Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ


Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử


Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khử


CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen


Bài 22. Clo


Bài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua


Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


Bài 25. Flo – Brom – Iot


Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen


Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo


Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot


Lý thuyết nhóm halogen


CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozon


Bài 30. Lưu huỳnh


Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh


Bài 32. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit


Bài 33. Axit sunfuric – Muối sunfat


Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh


Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh


Lý thuyết oxi – lưu huỳnh


CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học


Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học


Bài 38. Cân bằng hóa học


Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Xem thêm