10 Tiếng anh lớp 10. Unit 8. New Ways To Learn. Project mới nhất

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class – to use or not to use. To prepare for your group’s presentation, discuss the following:
 
(Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học – dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo ỉuận những điểu sau:)
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 8. New Ways To Learn. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
1. –  help them study better 
 
–  search for information in Internet 
 
–   record the lesson 
 
–  do the homework
 
We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in Internet, record the lesson and do the homework.
 
2.
 
–  distract the study 
 
–  play game much
 
–  use them to cheat in exam 
 
We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.
 
Tạm dịch:
 
1. Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;
 
–  giúp chúng ta học tập tốt hơn
 
–  tìm kiêm thông tin trên Internet
 
–   ghi lại bài học
 
–  làm bài tập về nhà
 
Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.
 
–  xao lãng việc học
 
–  chơi game nhiều
 
–  dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra
 
Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.
 
2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm em chọn việc sử dụng những thiết bị).
 
–   không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày
 
–   sử dụng chúng cho mục đích tốt
 
–  kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mửc độ hợp lý
 
2. Present your group’s ideas to the class.
 
(Trình bày ý kiến của em trước lớp.)
 
 
 

Xem thêm