10 Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Looking back mới nhất

Pronunciation (Phát âm)
 
1. Listen and repeat.
 
(Nghe và lặp lại.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
Tạm dịch:
 
1. ô nhiễm
 
2. xói mòn
 
3. năng lượng
 
4. động vật
 
5. tiêu thụ
 
6. nhận thức
 
7. nghèo
 
8. nhiễm bẩn
 
9. giải pháp
 
10. bảo vệ
 
2. Put a mark (‘) before the stressed syllable in each of the words in 1. Then listen and check your answers.
 
(Đặt dấu nhấn trước âm nhấn trong mỗi từ ở mục 1. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
Vocabulary (Từ vựng)
 
1. Group the words according to their class.
 
(Nhóm các từ theo tính chất của chúng)
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
 
2. Complete the sentences using the correct words in brackets.
 
(Hoàn thành những câu này bằng cách sử dụng những từ chính xác trong ngoặc đơn.)
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
Hướng dẫn giải:
 
1. preserve
 
2. pollution    
 
3. awareness  
 
4. protect          
 
5. consumption
 
6. depletion
 
Tạm dịch:
 
1. Nước là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn mà có thể cạn kiệt sớm. Tất cả nỗ lực nên được thực hiên để bảo tồn nó.
 
2. Việc bỏ rác thải chất rắn ở sông là nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ở khu vực này.
 
3. Nhận thức về việc bảo tồn môi trường nên được gia tăng trong công chúng cũng như trong giáo dục.
 
4. Chúng ta nên bảo vệ nguồn tài nguyên thiên không tái tạo (không làm mới) được và có giới hạn cho các thế hệ tương lai của chúng ta.
 
5. Việc tiêu thụ năng lượng của cộng đồng đã gia tăng kể từ khi khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng.
 
6. Việc khai thác dầu quá mức sẽ dẫn đến việc can kiệt tài nguyên thiên nhiên này. 
 
Grammar (Ngữ pháp)
 
1. Read the story. Underline the sentences said by Nick, Mary and Mr Jones.
 
(Đọc câu chuyện. Gạch dưới những câu được Nick, Mary và ông Jones nói.)
 
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
 
Hướng dẫn giải:
 
 
Mr Jones said, “All this rubbish is killing fish and other sea creatures”.
 
Nick said, “We can clean the beach together”.
 
Mary said, “I will ask our friends and neighbours to come and help us”.
 
Mr Jones said, “I’m so happy to hear that, children”.
 
Mr Jones gave them gloves and told, “Protect yourselves from germs”.
 
Tạm dịch:
 
Ông Jones nhận thức được việc cần thiết bảo vệ môi trường. Ông có hai đứa con là Nick và Mary. Vào một cuối tuần, gia đình đến bãi biển để đi dã ngoại. Bờ biển bị ô nhiễm nặng vì số rác thải bị bỏ lại đó. Ông Jones rất buồn, ông nói: “Tất cá số rác này đang giết cá và những sinh vât biển khác.” Nick liền nói: “Chủng ta cố thể cùng nhau làm sach bờ biển.” Mary nói: “Con sẽ nhờ/kêu goi ban bè và hàng xóm chủng ta đến giúp chúng ta.” ông Jones rất vui là bọn trẻ muốn giúp đỡ. Ồng nói: “Bố rất vui khi nghe điều đó các con à.” Một tuần sau, gia đình trở lại bờ biển với nhiều bạn bè và hàng xóm của họ. Họ cũng mang theo những túi đựng lớn. Ông Jones đưa cho họ găng tay và nói “Bảo vẽ chính chúng ta khỏi vi trùng.”
 
 
 
Những câu được Nick, Mary và ông Jones nói:
 
Ông Jones nói: “Tất cả số rác này đang giết cá và những sinh vật biển khác.”
 
Nick nói: “Chúng ta có thể cùng nhau làm sạch bờ biển”.
 
Mary nói: “Con sẽ nhờ kêu gọi bạn bè và hàng xóm chúng ta đến giúp chúng ta”.
 
Ong Jones nói: “Bô rất vui khi nghe điều đó các con à”.
 
Ông Jones đưa cho họ găng tay và nói: “Bảo vệ chính chúng ta khỏi vi trùng.”
 
2. Report what Nick, Mary and Mr Jones said.
 
(Đọc những gì Nick, Mary và ông Jones nói.)
 
Hướng dẫn giải:
 
1. Mr Jones was very sad and said that all that rubbish was killing fish and other sea creatures.
 
2. Nick said that they could clean the beach together.
 
3. Mary told them she would ask their friends and neighbours to come and help them.
 
4. Mr Jones told his children he was so happy to hear that.
 
5. Mr Jones gave the people gloves and told them to protect themselves from germs.
 
Tạm dịch:
 
1. Ông Jones rất buồn và nối rằng tất cả sô rác này đang giết cá và những sinh vật biển khác.
 
2. Nick nói rằng chúng có thể cùnq nhau làm sạch bờ biển.
 
 
 
3. Mary nói với họ rằng cô ấy sẽ nhờIkêu gọi bạn bè và hàng xóm đến giúp họ.
 
4. Ông Jones nói với bọn trề rằng ông rất vui khi nghe điều dó.
 
5. Ông Jones đưa cho mọi người găng tay và nói họ bảo vệ chính mình khỏi vi trùng.
 
 
 

Xem thêm