10 Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project mới nhất

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.
 
(Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)
 
Tiếng anh lớp 10. Unit 9: Preserving The Environment. Project
 
Tạm dịch:
 
–   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.
 
–   Tìm vài bức tranh Ihình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.
 
–   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.
 
HƯớng dẫn giải:
 
Air pollution
 
Ho Chi Minh City is facing the air pollution. It comes from exhaust from factory, vehicleễ The air pollution influences the atmosphere and people’s respiration badly.
 
We should use public transportation more and plant more trees to reduce the air pollution.
 
Tạm dịch:
 
Ô nhiễm không khí
 
Thanh Phố Hồ Chí Minh đang dối mặt với ô nhiễm không khí. Nó đến từ khí thải nhà máy, xe cộ. o nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến bầu không khí và sự hô hấp của con người.
 
Chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và trồng nhiều cây hơn để giảm ô nhiễm không khí.
 
2. Prepare and give a presentation to your class.
 
(Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp)
 
 
 

Xem thêm