11 Giải bài tập Bài 10: Photpho SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.28, 2.29 trang 16 sách bài tập(SBT) hóa học 11

2.28. Hãy chọn nửa câu ở cột (II) ghép với nửa câu ở cột (I) để được câu phù hợp :

26(1)

2.29. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối :

A. NaH24 và Na2HPƠ4         

B. Na2HPO4 và Na3PO4

C. NaH2PO4 và Na3PO4

D. Na3PO4.

Hướng dẫn trả lời:

2.28. A – 3; B – 1; C-2; D-6; E-5; G-4.

2.29. A

4P+5O2  2P2O(1)

P2O5 + 2NaOH + H2 2NaH2PO(2)

P2O5 + 4NaOH  2Na2HPO4 + H2O (3)

P2O5 + 6NaOH  2Na3PO4 + 3H2O (4)

27(1)

Tỉ lệ số mol nằm trong khoảng 2 và 4, do đó theo các phản ứng (2) và (3) trong dung dịch thu được có hai muối được tạo thành là NaH2P04 và Na2HP04.

Bài tập 2.30 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây :

PH3PO43H2PO4HPO42, P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7.

Hướng dẫn trả lời:

Số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion :

PH3: -3; PO43: +5; H2PO4: +5; HPO42: +5; P2O3: +3; PCl5: +5; HPO3: +5; H4P2O7: +5.

Bài tập 2.31 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau :

2 13

Hướng dẫn trả lời:

(1) Ca3(PO4)2+3SiO2+5C4

Xem thêm