11 Giải bài tập Bài 11: Axit photphoric và muối photphat SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.33, 2.34 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và 

OH

 của nước) :

A. H+

PO43

B. H+

H2PO4

PO43

C. H+

HPO42

PO43

D. H+

H2PO4

HPO42

PO43

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

Hướng dẫn trả lời:

2.33. D

2.34. B

Bài tập 2.35 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế 

H3PO4

 từ quặng apatit. Tại sao 

H3PO4

 điều chế bằng phương pháp này lại không tinh khiết ?

Xem thêm