11 Giải bài tập Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.46, 2.47 trang 19 sách bài tập(SBT) hóa học 11
 

2.46. Khí nitơ có thể được tạo thành trong các phản ứng hoá học nào sau đây ?

A. Đốt cháy NH3 trong oxi có mặt chất xúc tác platin

B. Nhiệt phân NH4NO3

C. Nhiệt phân AgNO3

D. Nhiệt phân NH4NO2

2.47. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch ?

A. Axit nitric và đồng(II) nitrat

B. Đồng(II) nitrat và amoniac

C. Bari hiđroxit và axit photphoric.

D. Amoni hiđrophotphat và kali hiđroxit

Hướng dẫn trả lời:

2.46. D

2.47. A

Bài tập trắc nghiệm 2.48 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hoà tan 12,8 g kim loại hoá trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch 

HNO3

 60% (D = 1,365 g/ml), thu được 8,96 lít (đktc) một khí duy nhất màu nâu đỏ. Tên của kim loại và thể tích dung dịch 

HNO3

 đã phản ứng là

A. đồng ; 61,5 ml.           

B. chì ; 65,1 ml.

C. thuỷ ngân ; 125,6 ml.         

D. sắt; 82,3 ml.

Hướng dẫn trả lời:

2.48. A

M+4HNO3M(NO3)2+2NO2+2H2O

                                                       (màu nâu đỏ)

36

Bài tập 2.49 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết các phương trình hoá học thực hiện các dãy chuyển hoá sau :

1. 

NH4Cl

11 15

2. 6

 

Hướng dẫn trả lời:

1. (1) 

NH4Cl+NaOHNH3+H2O+NaCl

(2) 

4NH3+3O2

1 1

Xem thêm