11 Giải bài tập Bài 15: Cacbon SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 3.1, 3.2 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11

3.1. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điộn.

B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C. Than gỗ, than xương có khả năng hấp phụ các chất khí và chất tan trong dung dịch.

D. Khi đốt cháy cacbon, phản ứng toả nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là khí cacbonic.

3.2. Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên ?

A. Than chì   

B. Than antraxit

C. Than nâu    

D. Than cốc

Hướng dẫn trả lời:

3.1. D

3.2. D

Bài tập 3.3 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11

38

39

Bài tập 3.4 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí 

CO2

 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư ; lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang khối lượng là 5 g và khối lượng kết tủa thu được là 1 g thì hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang là bao nhiêu ?

Hướng dẫn trả lời:

Khi đốt mẫu gang trong oxi, cacbon cháy tạo thành CO2. Dẫn CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ lượng CO2 chuyển thành kết tủa CaCO3.

C+O2

1 3

CO2

 (1)

CO2+Ca(OH)2CaCO3+H2O

 (2)Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí 

CO2

 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư ; lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang khối lượng là 5 g và khối lượng kết tủa thu được là 1 g thì hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang là bao nhiêu ?

Hướng dẫn trả lời:

Khi đốt mẫu gang trong oxi, cacbon cháy tạo thành CO2. Dẫn CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ lượng CO2 chuyển thành kết tủa CaCO3.

C+O2

1 3

CO2

 (1)

CO2+Ca(OH)2CaCO3+H2O

 (2)

40

Bài tập 3.5 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 g brom đã phản ứng. Cho khí thoát ra khỏi dung dịch brom tác dụng với lượng dư nước vôi trong, thu được 10 g kết tủa.

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

2. Xác định phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than chì.

Post navigation

Xem thêm