11 Giải bài tập Bài 16: Hợp chất của cacbon SBT hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2.  

Hướng dẫn trả lời:

3.6. B

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2

 2Al(OH)3

 + 3CO2 + 3Na2CO4

3 mol           1 mol

x mol           0,025.0,02 mol

 x = 0,0015 mol

42

Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon :

(1) 

CO+O2

1 5 ?

(2) 

CO+Cl2

9 ?

(3) 

CO+CuO

1 5 ? + ?

(4) 

CO+Fe3O4

1 5 ? + ?

(5) 

CO+I2O5

1 5 

I2

 + ?

Trong các phản ứng này CO thể hiện tính chất gì ?

Hướng dẫn trả lời:

43

Bài tập 3.8 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

(1) 

CO2+Mg

1 6

(2) 

CO2+CaO

(3) 

Xem thêm