11 Giải bài tập Bài 17: Silic và hợp chất của silic SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 3.11, 3.12 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11

3.11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

D. cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.

3.12. Silic và nhôm đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây ?

A. HCl, HF          

B. NaOH, KOH

C. Na2CO3, KHCO3                                

D. BaCl2, AgNO3

Hướng dẫn trả lời:

3.11. A

3.12. B

Bài tập 3.13 trang 24 sách bài tập(SBT) hóa học 11

8(5)

Xem thêm