11 Giải bài tập Bài 23: Phản ứng hữu cơ SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 sách bài tập(SBT) hóa học 11

4.23. Phản ứng 

CH3COOH

 + 6 2 

 

CH3COOCH=CH2

 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O 4 1 3 3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng 

2CH3OHCH3OCH3+H2O

 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng 6 1 + 2AgN03+ 2NH3 

 Ag-5 3-Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Hướng dẫn trả lời:

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A

Bài tập trắc nghiệm 4.27, 4.28 trang 32 sách bài tập(SBT) hóa học 11

4.27. Phản ứng7 1 

 

CH3CH=CHCH3+H2O

 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1. 8 1 + 2H2 

 CH3 – CH3

2. C2H5-Cl + NaOH 

 C2H5OH + NaCl

3. C2H5-Cl + NaOH 

 CH2=CH2 + NaCl + H20

4. 13 + 10 1 

 12 1

Xem thêm