11 Giải bài tập Bài 25: Ankan SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2, 5.3 trang 35 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.1. Cho các từ và cụm từ sau : ankan, xicloankan, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, phản ứng thếHãy điền vào chỗ khuyết những từ thích hợp.

Hiđrocacbon mà phân tử chỉ có liên kết đơn được gọi là (1) ;

Hiđrocacbon no có mạch không vòng được gọi là (2) ;

Hiđrocacbon no có một mạch vòng được gọi là (3) ;

Tính chất hoá học đặc trưng của hiđrocacbon no là (4) .

5.2. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2 .

B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

5.3. Chất 1 có tên là gì?

A. 3-isopropylpentan                               

B. 2-metyl-3-etylpentan

C. 3-etyl-2-metylpentan         

D. 3-etyl-4-metylpentan

Hướng dẫn trả lời:

5.1.

(1) : hiđrocacbon no ;                          

(2) : ankan ;

(3) : xicloankan ; 

(4) : phản ứng thế.

5.2. D.

5.3. C. 

Bài tập trắc nghiệm 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 36 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.4 Cho công thức:

2 1

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.

B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên ?

5.5. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11  

B. 10  

C. 3     

D. 8

5.6. Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về

A. Công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. số nguyên tử cacbon.                       

D. số liên kết cộng hoá trị.

5.7. Tất cả các ankan có cùng công thức gì ?

A. Công thức đơn giản nhất               

B. Công thức chung

C. Công thức cấu tạo                           

D. Công thức phân tử

5.8. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan                  

B. Etan               

C. Metan                 

D. Propan

5.9. Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây :

1. (CH3)2CHCH2C(CH3)3 (tên thông dụng là isooctan)

2. CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)[CH2]4CH(CH3)2

Hướng dẫn trả lời:

5.4. D

5.5. B

5.6. A

5.7. B

5.8. C

5.9.

1. 2,2,4-trimetylpentan

2. 3,4,9-trimetylđecan

Bài tập 5.10 trang 36 sách bài tập(SBT) hóa học 11

5.5. Viết công thức cấu tạo thu gọn của :

1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan.

2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan.

Hướng dẫn trả lời:

1. 3

2. 4

Bài tập 5.11 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điểu kiện.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Cho chất A tác dụng với khí clo ở 25°c và có ánh sáng. Hỏi có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo của A ? Cho biết tên của mỗi dẫn xuất đó. Dẫn xuất nào thu được nhiểu hơn ?

Hướng dẫn trả lời:

22(2)

Bài tập 5.12 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít 
Post navigation

Xem thêm