11 Giải bài tập Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện SBT Vật lý 11 mới nhất

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.

B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.

C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện.

D. Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện.

Trả lời: 

Đáp án D

3.2. Đồ thị nào trong Hình 3.1 phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điộn trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

11(5)

Trả lời: 

Đáp án D

3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19  C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào?

A. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

C. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

D. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

Trả lời: 

Đáp án D

Bài 3.8 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11
 

Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường đều, có phương nằm ngang và có cường độ điện trường E = 1.103 V/m. Dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc 100. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2.

Trả lời:

12(5)

Bài 3.10 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

Một êlectron chuyển động với vận tốc ban đầu 1.106 m/s dọc theo một đường sức điện của một điện trường đếu được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Xác định cường độ điện trường. Điện tích của êlectron là -1,6.10-19 C ; khối lượng của êlectron là 9,1.10-31kg.

Trả lời:

Áp dụng định lí động năng cho chuyển động của êlectron :

13(4)

Xem thêm