11 Giải bài tập Bài 3: Sự điện ly của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 1.15, 1.16, 1.17 trang 5 sách bài tập hóa học 11

1.15. Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào :

A. áp suất.                                      

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

1.16. Hoà tan một axit vào nước ở 25°C, kết quả là

A. [H+] < [OH].                              

B. [H+] = [OH].

C. [H+] > [OH].                        

D. [H+][OH] > 1.10-14.

1.17. Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.   

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.                           

D. [H+][OH] > 10-14

Hướng dẫn trả lời:

1.15. B

1.16. C

1.17. B

Bài tập 1.18 trang 6 sách bài tập hóa học 11

Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :

Ở 20°C : 

KH2O

= 7.10-15

Ở 25°C : 

KH2O

= 1. 10-14.

Ở 30°C : 

KH2O

= 1,5. 10-14.

Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt ?

Hướng dẫn trả lời:

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện ỉi của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Bài tập 1.19 trang 6 sách bài tập hóa học 11

1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn trả lời:

9

Bài tập 1.20 trang 6 sách bài tập hóa học 11

Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H20 phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng 

DH2O

 = 1 g/ml ?

Hướng dẫn trả lời:

10

Bài tập 1.21 trang 6 sách bài tập hóa học 11

Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1 ? Biết rằng sự biến đổi thể tích khi pha trộn là không đáng kể.

Hướng dẫn trả lời:

Để có pH = 1 thì nồng độ HCl phải bằng 1.10-1 mol/l. Vậy phải pha loãng 4 lần dung dịch HCl 0,4M, nghĩa là pha thêm 750 ml nước.

Bài tập 1.22 trang 6 sách bài tập hóa học 11

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

 

Hướng dẫn trả lời:

11(1)

 
 

Xem thêm