11 Giải bài tập Bài 31: Luyện tập: Anken và Ankadien SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 6.20, 6.21 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

6.20. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng.

39(1)

6.21.   Hợp chất CM2 – CH – CH – CH = CH2 có tên là gì ?  

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.                 

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.                     

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

Hướng dẫn trả lời:

6.20. 

7-A ; 1-B ; 8-C ; 3-D ; 6-E ; 2-G ; 5-H ; 4-I

 

6.21. D

Bài tập trắc nghiệm 6.22, 6.23 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

6.22. Hợp chất 6 1 có tên là gì ?

A. 3-metylhex-1,2-đien.                       

B. 4-metylhex-1,5-đien.

C. 3-metylhex-l,4-đien.                        

D. 3-metylhex-1,3-đien.

6.23. Trong các chất dưới đây, chất nào là ankađien liên hợp ?

A. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

B. 7 1

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH – CH3

D. CH2 = C = CH2

Hướng dẫn trả lời:

6.22. C

6.23. B

Bài tập 6.24 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khối lượng hỗn hợp A là 18,3 g và thể tích của nó là 11,2 lít. Trộn A với một lượng dư oxi rồi đốt cháy, thu được 11,7 gam 

H2O

 và 21,28 lít C02. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng hiđrocacbon trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn trả lời:

40(1)

Đặt lượng CxHy là a mol, lượng Cx+1Hy+2 là b mol :

a + b = 0,2 (1)

Số mol C = số mol C02, do đó :

xa + (x + 1)b = 0,95 (2)

Số mol H = 2.số mol 

H2O

, do đó :

ya + (y+ 2)b = 2.0,65= 1,3

Từ (2) ta có x(a + b) + b = 0,95 

 b = 0,95 – 0,3x

Vì 0 < b < 0,3, nên 0 < 0,95 – 0,3x < 0,3

Từ đó tìm được 2,16 < x < 3,16 

 x = 3.

 

b=0,953.0,3=5.102a=0,30,05=0,25

 

Thay giá trị tìm được của a và b vào (3), ta có y = 4.

41(2)

Xem thêm