11 Giải bài tập Bài 33: Luyện tập: Ankin SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 6.32, 6.33 trang 47 sách bài tập(SBT) hóa học 11

15(4)

16(5)

17(5)

Bài tập 6.34 trang 48 sách bài tập(SBT) hóa học 11

18(4)

Bài tập 6.35 trang 48 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa metan, axetilen và propen. Đốt cháy hoàn toàn 11 g hỗn hợp A, thu được 12,6 g H20. Mặt khác, nếu dẫn 11,2 lít A (đktc) qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất phản ứng tối đa là 100 g.

Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn trả lời:

Giả sử trong 11 gam hỗn hợp A có x mol CH4, y mol C2H2 và z mol C3H6 :

19(4)

20(3)

21(5)

Bài tập 6.36 trang 48 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Một bình kín dung tích 8,4 lít có chứa 4,96 g 02 và 1,3 gam hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon. Nhiệt độ trong bình 

t1

 = 0°c và áp suất trong bình 

p1

 = 0,5 atm.

Bật tia lửa điện trong bình kín đó thì hỗn hợp A cháy hoàn toàn. Sau phản ứng, nhiệt độ trong bình là t2 = 136,5°c và áp suất là 

p2

 atm. Dẫn các chất trong bình sau phản ứng đi qua bình thứ nhất đựng H2S04 đặc, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (có dư) thì khối lượng bình thứ hai tăng 4,18 g.

1. Tính p2, biết rằng thể tích bình không đổi.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A nếu biết thêm rằng trong hỗn hợp đó có một chất là anken và một chất là ankin.

Hướng dẫn trả lời:

22(4)

23(4)

Bài tập 6.37 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11

25(3)

Xem thêm