11 Giải bài tập Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 7.19 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Nhận xét nào sau đây về thành phần của dầu mỏ là đúng ?

A. Dầu mỏ là một hiđrocacbon ở thể lỏng.

B. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon thể lỏng.

C. Dầu mỏ là một hỗn hợp của nhiều hiđrocacbon ở thể lỏng, thể khí và thể rắn.

D. Thành phần chính của dầu mỏ là các hiđrocacbon thể lỏng có hoà tan các hiđrocacbon thể rắn và thể khí, ngoài ra dầu mỏ còn chứa một lượng nhỏ các chất hữu cơ có oxi, nitơ, lưu huỳnh,.. và một lượng rất nhỏ các chất vô cơ.

Hướng dẫn trả lời:

7.19. D

Bài tập trắc nghiệm 7.20, 7.21 trang 53 sách bài tập(SBT) hóa học 11

7.20. Bốn công việc chính của việc chế biến dầu mỏ (xử lí sơ bộ, chưng cất, crăckinh, rifominh) có nội dung là gì ?

20(2)

7.21. Hãy ghép tên khí với nguồn khí cho phù hợp.

21(4)

 
Bài tập 7.22 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng và 60% khối lượng chuyển thành mazut. Đem crăckinh mazut đó thì 50% (khối lượng) mazut chuyển thành xăng. Hỏi từ 500 tấn dầu mỏ đó qua hai giai đoạn chế biến, có thể thu được bao nhiêu tấn xăng ?

Hướng dẫn trả lời:

22(3)

Bài tập 7.23 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Một loại khí thiên nhiên có thành phần về thể tích như sau : 85% CH4 ; 10% C2H6 ; 3% N2 ; 2% C02.

1. Người ta chuyển metan trong 1000 m3 (đktc) khí thiên nhiên đó thành axetilen (hiệu suất 50%) rồi thành vinyl clorua (hiệu suất 80%). Viết phương trình hoá học của các phản ứng và tính khối lượng vinyl clorua thu được.

2. Người ta đốt cháy hoàn toàn khí thiên nhiên đó để đun nóng 100 lít nước từ 20°c lên 100°c. Tính thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần đốt, biết rằng nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 mol CH4 và 1 mol C2H6 lần lượt là 880 kJ và 1560 kJ ; để làm cho lml nước tăng thêm 1° cần 4,18 J và khi đốt khí thiên nhiên, 20% nhiệt lượng toả ra môi trường không khí.

Hướng dẫn trả lời:

1. Trong 1000 m3 khí thiên nhiên có 850 m3 CH4

24(4)

Bài tập 7.24 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11

25(2)

26(3)

27(3)

 

Xem thêm