11 Giải bài tập Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 1.24 trang 6 sách bài tập hóa học 11

 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Zn + 

H2

S04 

 ZnS04 + 

H2

B. Fe(N03)3 + 3NaOH 

 Fe(OH)3

+ 3NaN03

c. 2Fe(N03)3 + 2KI 

 2Fe(N03)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(N03)3 

 Zn(N03)2 + 2Fe(N03)2

Hướng dẫn trả lời:

1.24. B

Bài tập trắc nghiệm 1.25 trang 6 sách bài tập hóa học 11

 Phản ứng nào trong số các phản ứng dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có thể dùng để điều chế HF ?

A. H2 + F2 

 2HF

B. NaHF2 1 NaF + HF

C. CaF2 + 2HCl 1 CaCl2 + 2HF

D. CaF2 + H2S04 (đặc) 1 CaS04

 + 2HF

Hướng dẫn trả lời:

1.25.  D. Phản ứng C cũng là phản ứng trao đổi ion và tạo ra HF, nhưng khi đun nóng cả HCl bay ra cùng với HF, nên không dùng để điều chế HF được.

Bài tập trắc nghiệm 1.26 trang 6 sách bài tập hóa học 11

A. Pb(N03)2 + Na2S04 

 PbS04

 + 2NaN0

B. Pb(OH)2 + H2S04 

 PbS04

 + 2H20

C. PbS + 4H202 

 PbS04

 + 4H20

D. (CH3COO)2Pb + H2S04 

 PbS04

 + 2CH3COOH

Hướng dẫn trả lời:

1.26. C

Bài tập trắc nghiệm 1.27 trang 7 sách bài tập hóa học 11

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính. Phân tử axit có dạng HAl02.H20. Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng ion rút gọn thể hiện tính lưỡng tính của nó.

Hướng dẫn trả lời:

Al(OH)3 + 3H+ 

 Al3+ + 3H20

HAl02.H20 + O

H

 

 Al

O2

 + 2H20

Bài tập trắc nghiệm 1.28 trang 7 sách bài tập hóa học 11

 Dùng phản ứng trao đổi ion để tách :

1. Cation Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa các chất tan Mg(N03)2 và KN03.

2. Anion P

Xem thêm