11 Giải bài tập Bài 40: Ancol SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 8.7, 8.8, 8.9 trang 58 sách bài tập(SBT) hóa học 11

35(3)

Giải bài tập Bài 40: Ancol SBT Hóa học 11

Bài tập trắc nghiệm 8.10, 8.11 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

37(2)

Hướng dẫn trả lời:

8.10. 

1 – D

2 – D

3 – A

8.11. C

Bài tập 8.12 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi rõ điều kiện của từng phản ứng.

38(2)

Bài tập 8.13 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11
 

Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

40(2)

Bài tập 8.14 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Chất A là một ancol no mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol A phải dùng vừa hết 31,36 lít 02 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A.

Hướng dẫn trả lời:

41(3)

Bài tập 8.15 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Chất X là một ancol không no đơn chức, phân tử có 1 liên kết đôi. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g X cần dùng vừa hết 2,24 lít 

O2

 (đktc).

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên chất X.

Hướng dẫn trả lời:

Chất X có dạng CnH2n-1OH, CTPT là CnH2nO

42(2)

Bài tập 8.16 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít 02 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1.

Giả sử trong 35,6 g hỗn hợp M có X mol CnH2n+1OH và y mol Cn+1H2n+3OH :

43(2)

44(3)

Bài tập 8.17 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít 02 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 1,88 g.

1. Xác định khối lượng hỗn hợp A.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong A nếu biết thêm rằng hai ancol đó khác nhau 2 nguyên tử cacbon.

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1.

1. Hỗn hợp A gồm X mol CnH2n+1OH và y mol CmH2m+1OH.

Khối lượng hỗn hợp A là :

(14n + 18)x + (14m + 18)y = 14 (nx + my) + 18(x + y)

45(2)

46(2)

Bài tập 8.19 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Đun một hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2S04 ở 140°C, thu được 72 g hỗn hợp 3 ete với số mol bằng nhau. Khối lượng nước tách ra trong quá trình tạo thành các ete đó là 21,6 g.

Xác định công thức cấu tạo của 2 ancol và khối lượng mỗi ancol phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

47(2)

48(1)

Xem thêm