11 Giải bài tập Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập 8.30 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11

60

Bài tập 8.31 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

61

Bài tập 8.32 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2S04 đặc ở 170°C thu được 17,85 gam anken (hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,9 gam dẫn xuất brom (hiệu suất 60%).

1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.

2. Tính giá trị m.

Hướng dẫn trả lời:

1. Nếu hiệu suất các phản ứng là 100% thì :

62

Bài tập 8.33 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

hất A là một ancol có mạch cacbon không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam A, người ta thu được 2,24 lít C02 (đktc) và 2,25 g H20. Mặt khác, nếu cho 18,55 g A tác dụng hết với natri, thu được 5,88 lít H2 (đktc).

1. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

2. Tính giá trị m.

Hướng dẫn trả lời:

63

64

Bài tập 8.34 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Một bình kín dung tích 5,6 lít có chứa hỗn hợp hơi của hai ancol đơn chức và 3,2 g 02. Nhiệt độ trong bình là 109,2°C, áp suất trong bình là 0,728 atm.

Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hai ancol, sau phản ứng nhiệt độ trong bình là 136,5°C và áp suất là p atm.

Dẫn các chất trong bình sau phản ứng qua bình (1) đựng H2S04 đặc (dư), sau đó qua bình (2) đựng dung dịch NaOH (dư), thấy khối lượng bình (1) tăng 1,26 g, khối lượng bình (2) tăng 2,2 g.

1. Tính p, biết rằng thể tích bình không đổi.

2. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, phần trăm khối lượng và gọi tên từng chất trong hỗn hợp ancol biết rằng số mol của ancol có phân tử khối nhỏ hn gấp 2 lần số mol của ancol có phân tử khối lớn hơn.

Hướng dẫn trả lời:

1. Đổi thể tích hỗn hợp khí trong bình trước phản ứng về đktc :

65

66

67

Xem thêm