11 Giải bài tập Bài 44: Anđehit – Xeton SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 sách bài tập(SBT) hóa học 11

70

71(1)

Hướng dẫn trả lời:

9.1. C                 

9.2. D            

9.3. B

9.4. C

9.5. D

Bài tập trắc nghiệm 9.6, 9.7 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

72

Bài tập 9.8 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.

Hướng dẫn trả lời:

Các anđehit:

73

Bài tập 9.9 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây :

1. Axetilen ;             

2. Etilen ;

3. Etan ;                           

4. Metan. 

Hướng dẫn trả lời:

74

Bài tập 9.10 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo ở 27,3°C và 0,8 atm).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên chất A.

Hướng dẫn trả lời:

Đổi thể tích khí NO về đktc :

75

Bài tập 9.11 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 3,08 lít 

O2

.Sản phẩm thu được chỉ gồm có 1,80 g H20 và 2,24 lít C02. Các thể tích khí đo ở đktc. 

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A, biết rằng tỉ khối hơi của A đối với oxi là 2,25.

3. Xác định công thức cấu tạo có thể có của chất A, ghi tên tương ứng, biết rằng A là hợp chất cacbonyl.

Hướng dẫn trả lời:

1. Theo định luật bảo toàn khối lượng :

76

Bài tập 9.12 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu được 1,68 lít khí C02 (đktc) và 1,35 g 

H2O

.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A, B và C.

Hướng dẫn trả lời:

Ba chất A, B, C là đồng phân nên có CTPT giống nhau. A là anđehit đơn chức nên phân tử A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Vậy A, B và C có công thức phân tử CxHyO. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M :

77

Xem thêm