11 Giải bài tập Bài 45: Axit Cacboxylic SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

78

79

Hướng dẫn trả lời:

9.13. D

9.14. B

9.15. C

9.16. C

9.17. D

 
Bài tập 9.18 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2.

Hướng dẫn trả lời:

80

Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

81

Bài tập 9.20 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. Trong dịch đó, chỉ có 5,0% số phân tử axit fomic phân li thành ion.

Hãy tính pH của dung dịch đó.

Hướng dẫn trả lời:

9.20.   Khối lượng của 1 lít (1000 ml) dung dịch axit fomic 0,092% là 1000 g. trong đó khối lượng của axit fomic là :

82

Bài tập 9.21 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

83

Bài tập 9.22 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Để trung hoà 50 ml dung dịch của một axit cacboxylic đơn chức phải dùng vừa hết 30 ml dung dịch KOH 2 M. Mặt khác, khi trung hoà 125 ml dung dịch axit nói trên bằng một lượng KOH vừa đủ rồi cô cạn, thu được 16,8 g muối khan.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và nồng độ mol của axit trong dung dịch đó.

Hướng dẫn trả lời:

84

Xem thêm