11 Giải bài tập Bài 46: Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic SBT Hóa 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 9.27 trang 68 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức ancol.

C. Tất cả các ancol đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol đơn chức, mach vòng no đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

Hướng dẫn trả lời:

9.27. A

Bài tập trắc nghiệm 9.28, 9.29 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11
90
Bài tập 9.31 trang 69 sách bài tập(SBT) hóa học 11
91
 
92
 
Bài tập 9.33 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11
 

Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức.

Cho 0,9 g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch 

AgNO3

 trong amoniac, thu được 5,4 g Ag.

Cho 0,2 mol A tác dụng với 

H2

 có dư ( xúc tác Ni nhiệt độ ) ta được ancol B. Cho ancol B tác dụng với Na ( lấy dư ) thu được 4,48 lít 

H2

 (đktc).

Xác định công thức và tên chất A.

Hướng dẫn trả lời:

93

Bài tập 9.34 trang 70 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp với 4,48 lít 

H2

 (lấy ở đktc) khi có chất xúc tác Ni và nhiệt độ thích hợp.

Mặt khác, nếu cho 7 g X tác dụng với lượng dư dung dịch 

AgNO3

 trong amoniac, thu được 27 g Ag.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất X.

Hướng dẫn trả lời:

Theo đầu bài 0,1 mol anđehit X kết hợp được với 0,2 mol H2. Vậy X có thể là :

– Anđehit no hai chức CnH2n (CHO)2 hoặc

– Anđehit đơn chức có 1 liên kết đôi ở gốc CnH2n-1CHO.

1. Nếu X là CnH2n(CHO)2 thì :

100

 

Xem thêm