11 Giải bài tập Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 1.37 trang 8 sách bài tập hóa học 11

 Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là :

A. [H+] = 1.104M.

B. [H+] = 1.10-5M.

C. [H+] > 1.10-5M.                            

D. [H+] < 1.10-5M.

Hướng dẫn trả lời:

 

1.37. C

Bài tập trắc nghiệm 1.38, 1.39, 1.40 trang 9 sách bài tập hóa học 11

1.38. Dung dịch axit mạnh một nấc X nồng độ 0,01 mol/l có pH = 2 và dung dịch bazơ mạnh một nấc Y nồng độ 0,01 mol/l có pH = 12. Vậy :

A. X và Y là các chất điện li mạnh.

B. X và Y là các chất điện li yếu.

C. X là chất điện li mạnh, Y là chất điện li yếu.

D. X là chất điện li yếu, Y là chất điện li mạnh.

1.39. Dung dịch axit mạnh 

H2SO4

 0,1M có :

A. pH = 1.       

B. pH < 1.

C. pH > 1.       

D. [H+] > 0,2M.

1.40. Có V lít dung dịch NaOH 0,6M. Những trường hợp nào dưới đây làm pH của dung dịch NaOH đó giảm xuống ?

1. Thêm V lít nước cất.

2. Thêm V lít dung dịch KOH 0,67M.

3. Thêm V lít dung dịch HCl 0,3M.

4. Thêm V lít dung dịch NaN03 0,4M.

 Hướng dẫn trả lời:

1.38. A

1.39. B

1.40. Các trường hợp 1, 3 và 4.

Bài tập 1.41 trang 9 sách bài tập hóa học 11

Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10-4M. Sau khi mở nút chai để hở trong không khí một tháng, nồng độ H+ là 1.10-3M. Hỏi pH của rượu vang tăng lên hay giảm xuống sau khi để trong không khí ?

Hướng dẫn trả lời:

Giảm xuống.

 Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau :

1. Ba2+ + C

O32

 

 BaC03

     

2. Fe3+ + 3O

H

 

 Fe(OH)3

3. N

H4+

 + O

H

 

 NH3

 +H20

4. 

S2

 + 2H+ 

 H2S

5. HClO + O

H

 

 Cl

O

 + H20

6. C02 + 2O
Post navigation

Xem thêm