11 Giải bài tập Bài 8: Amoniac và muối amoni SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.7, 2.8 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11
 

2.7. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do

A. amoniac tan nhiều trong nước.

B. phân tử amoniac là phân tử có cực.

C. khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion 

NH4+

 và 

OH

.

D. khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước, tạo ra các ion 

NH4+

 và 

OH

.

2.8. Dãy nào dưới đây gồm các chất chứa nguyên tử nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá khi tham gia phản ứng ?

A. NH3, N2O5, N2, NO2          

B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C. N2, NO, N2O, N2O5          

D. NO2, N2, NO, N2O3

Hướng dẫn trả lời:

2.7. D

2.8. D

Bài tập 2.9 trang 12 sách bài tập(SBT) hóa học 11
 

 Có hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau ?

1. Cho khí amoniac lấy dự tác dụng với đồng(II) oxit khi đun nóng.

2. Cho khí amoniac lấy dư tác dụng với khí clo.

3. Cho khí amoniac tác dụng với oxi không khí khi có platin làm chất xúc tác ở nhiệt độ 850 – 900°C.

Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Hướng dẫn trả lời:

1. Đồng(II) oxit màu đen chuyển thành Cu màu đỏ, có khí không màu thoát ra. Phương trình hoá học :

2NH3+3CuO

 1 1 

N2+3Cu+3H2O

                 màu đen                       màu đỏ

2. Có “khói” trắng bốc lên, đó là những hạt 

NH4Cl

 nhỏ li ti được tạo ra do phản ứng :

8NH3(k)+3Cl2(k)N2(k)+6NH
Post navigation

Xem thêm

Scroll to Top