11 Giải bài tập Bài 9: Axit nitric và muối nitrat SBT Hóa học 11 mới nhất

Bài tập trắc nghiệm 2.17, 2.18 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

2.17. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?

A. Axit nitric đặc và cacbon

B. Axit nitric đặc và lưu huỳnh

C. Axit nitric đặc và đồng

D. Axit nitric đặc và bạc

2.18. Khi hoà tan 30 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit. trong dung dịch HNO3 1M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là

A. 1,2 g.      

B. 4,25 g.

C. 1,88 g .        

D. 2,52 g.

2(5)

Bài tập 2.19 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Giải bài tập Bài 9: Axit nitric và muối nitrat SBT Hóa học 11

Bài tập 2.20 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A và hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Thêm NaOH dư vào dung dịch A, thấy có khí mùi khai thoát ra. Viết phương trình hoá học tất cả các phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn.

Hướng dẫn trả lời:

4(4)

Bài tập 2.21 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.

Hướng dẫn trả lời:

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

5(6)

Bài tập 2.22 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

 Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34 g muối nitrat và 3,6 g nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là oxit của kim loại nào và khối lượng của oxit kim loại đã phản ứng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn trả lời:

Phản ứng chỉ tạo ra muối nitrat và nước, chứng tỏ n là hoá trị duy nhất của kim loại trong oxit. Đặt công thức của oxit kim loại là M2On và nguyên tử khối của M là A.

Phương trình hoá học :

M2On + 2nHNO3  2M(NO3)n + nH2O (1)

6(4)

Bài tập trắc nghiệm 2.23 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.

Hướng dẫn trả lời:

2.23. D

Bài tập 2.24 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành muối kali nitrat, biết có đầy đủ hoá chất để sử dụng cho quá trình chuyển hoá đó.

Hướng dẫn trả lời:

Đầu tiên điều chế HNO3 từ muối NaNO3, sau đó cho HNO3 phản ứng với KOH vừa đủ để tạo ra muối KNO3.

7(7)

Xem thêm