11 Giải bài tập Sinh Học lớp 11 sgk mới nhất

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ


Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây


Bài 3.Thoát hơi nước


Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng


Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật


Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)


Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón


Bài 8. Quang hợp ở thực vật


Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM


Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp


Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng


Bài 12. Hô hấp ở thực vật


Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit


Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật


B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật


Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)


Bài 17. Hô hấp ở động vật


Bài 18. Tuần hoàn máu


Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)


Bài 20. Cân Bằng nội môi


Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người


Bài 22. Ôn tập chương 1


CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật

Bài 23. Hướng động


Bài 24 Ứng động


Bài 25. Thực hành: Hướng động


B – Cảm ứng ở động vật

Bài 26 Cảm ứng ở động vật


Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)


Bài 28. Điện thế nghỉ


Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh


Bài 30. Truyền tin qua xinap


Bài 31. Tập tính của động vật


Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)


Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật


CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật


Bài 35. Hoocmôn thực vật


Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa


B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật


Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật


Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)


Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật


CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A – Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật


Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật


Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép


B – Sinh sản ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật


Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật


Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản


Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người


Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV


Câu hỏi ôn tập sinh

Xem thêm