17 Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121 mới nhất

UNIT 10: NATURE IN DANGER 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

Grammar

Exercise 1. Chọn đại từ quan hệ phù hợp trong câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1.whom 3. whom 5. which 7. which

2. which 4. who 6. whom

Exercise 2. Nổi các cặp câu, dùng giới từ + whom hay which.

1. The man to whom I talked yesterday was very kind.

2. The man about whom I told you works in the hospital.

3. The woman about whom I am telling you teaches me English.

4. The movie about which they are talking is fantastic.

5. The picture at which she was looking was beautiful.

6. I’ll give you the address to which you should write.

Exercise 3. Dùng who, whom, which hay that để điển vào chỗ trống.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. that  

2.  which

3. who

4. whom

5. which/ that

6. which

7. who

8. whom

Tham khảo toàn bộ đáp án của bài học tại đây: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)