17 Language Focus Unit 13 Lớp 10 Trang 139 mới nhất

UNIT 13: FILM AND CINEMA

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

• Grammar

Exercise 1. Viết dạng tính từ của các động từ sau.

1. fascinating                   6. boring

2. exciting                       7. surprising

3. terrifying                     8. amusing

4. irritating                     9. embarassing

5. horrifying                   10. frustrating

Exercise 2. Hoàn chỉnh 2 câu cho mồi tình huống, dùng tính từ có dạng – ing hoặc -ed của động từ trong ngoặc.

1/ a. depressing           b. depressed 

2/ a. interested            b. interesting

3/ a. boring                 b. bored

4/ a. excited                 b.  exciting

5/ a. exhausting           b. exhausted

Exercise 3. Viết lại những câu sau với cấu trúc It was not until…

1. It was not until 1990 that she became a teacher.

2. It was not until he was so that he knew how to swim.

3. It was not until 1980 that they began to learn English.

4. It was not until his father came home that the boy did his homework.

5. It was not until the lights were on that football match started. Exercise 4. Điền a(n) hay the vào chỗ trống.

Exercise 3. Điền a(n) hay the vào chỗ trống

1/ 1. a

2. The

3. The

2/ 4. an

5. a

6. a

7. the

8. the

9. the

3/ 10. the

11. the

12. the

13. the

4/ 14. an

15. a

16. a

17. the

18. a

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Film and Cinema