17 Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79 mới nhất

UNIT 7: THE MASS MEDIA

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

• Pronunciation

• Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn chỉnh lá thư sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho các động từ trong khung.

1. have been           3. have met

2. has lived             4. have done

5. have had            6. have taken

7. have watched

Exercise 2. Hoàn thành các câu sau, dùng for, since hay ago.

1. since          2. ago            3. for

4. for             5. since          6. for

7. ago           8. ago            9. since

10. since

Exercise 3. Hoàn thành các câu sau, sử dụng thông tin trong khung.

1. Because of the cold weather, we kept the fire burning all day.

In spite of the cold weather, we all wore shorts.

2. Because of his illness, he had to cancel the appointment.

In spite of his illness, he managed to come to school.

3. Because of the large crowds, we could not see what was going on.

In spite of the large crowds, there were enough seats for everyone.

4. Because of the meat shortage, everyone is living on beans.

In spite of the meat shortage, we have managed to get some beef.

5. Because of the bad condition of the house, the council demolished it.

In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there.

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: The Mass Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)