17 Listening Unit 7 Lớp 10 Trang 77 mới nhất

UNIT 7: THE MASS MEDIA

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, em hãy trả lời các câu hỏi.

1. Bạn có thường nghe đài không?

2. Bạn thường nghe đài bao nhiêu giờ mỗi tuần?

3. Bạn thích nghe chương trình gì, tại sao?

While you listen

Task 1: Hãy nghe hai bản tin trên đài và đánh dấu () vào từ đúng.

News story 1

New story 2

 Healthy

 Strong

 Young

 Cloudy

 Highest

 Wonderful

Task 2: Nghe lại các bản tin trên đài và điền vào các từ thiếu.

• Heavy rain causes floods all over the country.

1. has caused floods             4. two metres            7. strong kind

2. have left their homes       5. has stopped

3. have seen                        6. cloudy

• 90-year-old American woman climbs Mount Whitney.

1. twenty-third                    3. California                5. young and healthy

2.4,418                               4. wonderful

• Lời trong băng:

The time is 7 o’clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it’s still cloudy and there’s strong wind. Because of the bad weather people can’t go out to work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third time. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the top is wonderful. She also says that mountain has kept her young and healthy. In spite of her old age the woman tries to climb the mountain very often.

After you listen

Theo nhóm, em hãy chọn một trong nhừng bản tin trên và kê lại cho bạn cùng lớp về bản tin đó.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

 Speaking Unit 7 Lớp 10 Trang 76

 Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

 Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79