17 Reading Unit 9 Lớp 10 Trang 94 mới nhất

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

READING (ĐỌC)

Before YOU read

• Theo cặp, em hãy nhìn bản đồ và cho biết tên tiếng Việt cùa những đại dương trên bản đồ.

1. Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

2. Antarctic Ocean: Nam Băng Dương

3. Pacific Ocean: Thái Bình Dương

4. Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

5. Indian Ocean: Án Độ Dương

• Cùng với bạn, em hăy nhìn vào các bức tranh bên dưới. Em có thể gọi tên những động vật biển trong mỗi bức tranh không? Chữ cái đầu cùa mỗi từ đã được cho sẵn để giúp em.

1.Seal      2. Jellyfish      3. Turtle     4. Shark

While you read

Chỉ có một đại dương duy nhất. Nó được chia thành năm phần khác nhau: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Án Độ Dương, Nam Băng Dương và Bắc Băng Dương. Cũng còn có nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ hơn là một phần cùa các đại dương ấy. Những đại dương này chiếm 75% bề mặt trái đất. Nhiều thế kỷ nay những bí mật nằm sâu dưới lòng đại dương đã thách thức con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện nay với các trang thiết bị hiện đại đã vượt qua được những thách thức của đại dương. Con người đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy biển và đưa lên bờ những mẫu sinh vật biển để nghiên cứu thêm. Những bức ảnh chụp từ vệ tinh cung cấp rất nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và dân số sinh vật biển. Nếu không có những công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có những thông tin quí giá như thế.

Động, thực vật biển được chia thành ba nhóm chính. Nhóm sống nhờ và lệ thuộc vào tầng đáy như loài sao biển. Nhóm động vật bơi như các loài cá và cá mập di chuyển không phụ thuộc vào dòng nước trong khi các loài sinh vật nhỏ bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực vật biển dù có kích thước nhỏ bé hay to quá cỡ đều góp phần vào sự đa dạng sinh học cùa biển. Neu sự đa dạng sinh học này không được duy trì, sinh vật biển sẽ bị đe dọa.

Task 1: Phần từ vựng trong khung có trong bài đọc. Điền vào mỗi chỗ trống bàng một từ trong số đó. Có nhiều từ hơn số cần dùng.

1. tiny                       2. investigate       3. gulf

4. biodiversity           5. samples

Task 2: Đọc lại đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.

1. 75% (seventy-five percent) of the earth’s surface.

2. by using modern devices.

3. They investigate the seabed and bring samples of the marine life back to the surface for further study.

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea populations.

5. They are those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents and those that are carried along by the currents like the jellyfish.

6. The marine life would be at stake if the sea biodiversity were not maintained.

After you read

Theo cặp, hoàn thành bài tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào chỗ trống bằng một từ hay cụm từ trong khung.

1. three – quarters           5. biodiversity

2. mysterious                  6. huge

3. modern                       7. plants and animals

4. discoveries                   8. closely connected

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 9 Lớp 10 Trang 97

 Listening Unit 9 Lớp 10

 Writing Unit 9 Lớp 10

 Language Focus Unit 9 Lớp 10