17 Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15 mới nhất

UNIT 1: HOME LIFE

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

□ 1. Trong gia đình tôi chi có bố tôi làm việc.

□ 2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.

□ 3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.

□ 4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.

□ 5. Tôi thường chia sẻ bí mật cùa minh với bố.

□ 6. Tôi luôn trao đổi với bổ mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng.

Task 2. Theo cặp, em hãy ghi danh sách các câu hỏi về đời sổng gia đình cùa bạn em. Em muốn biết về:

• Người làm việc kiếm tiền

• Người làm việc nhà

• Nhiệm vụ của bạn em trong gia đình

• Sở thích chung của cà nhà

• Người mà bạn em chia sẻ bí mật

• Người mà bạn em trao đổi trước khi có quyết định quan trọng.

Task 3. Theo cặp, em hãy sử dụng các câu hỏi đã ghi được ở Task 2 để hỏi bạn khác về gia đình của bạn ấy.

Task 4. Em hãy kể lại thông tin mà em ghi nhận được cho bạn em nghe.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 1 Lớp 12 Trang 12

 Listening Unit 1 Lớp 12 Trang 16

 Writing Unit 1 Lớp 12 Trang 17

 Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18