17 Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118 mới nhất

UNIT 10: NATURE IN DANGER

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Đọc các thông tin liên quan đến lý do tại sao thiên nhiên bị tàn phá. Sắp xếp chúng theo thứ tự mức độ quan trọng (xem task 2).

Task 2. Theo cặp, sắp xếp các câu của Task 2 phù hợp với các câu chỉ lý do ở Task 1.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

Reasons why nature is threatened

Measures for protecting endangered nature

  Killing endangered animals for fur, skin and food   Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned
  Keeping animals as pets          Keeping animals as pets should be discouraged
  Burning the forests

  Cutting down trees for wood

  Planting trees should be encouraged.
  Using fertilizers and pesticides for cultivation   We should decrease the use of fertilizers and pesticides for farming.
  Discharging chemical pollutants into the environment   Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

Task 3. Theo cặp, một em nói lý do tại sao thiên nhiên bị phả hủy, một em nói các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.

Ví dụ:

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

B: Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 10 Lớp 11 Trang 114

 Listening Unit 10 Lớp 11 Trang 119

 Writing Unit 10 Lớp 11 Trang 120

 Language Focus Unit 10 Lớp 11 Trang 121