17 Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114 mới nhất

UNIT 11: NATIONAL PARKS

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Tuần trước lớp của Nga đi thăm chùa Hương. Thật không may chuyến đi trở thành một thảm họa. Mọi việc đều hỏng. Hãy nối các sự việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và nói thành câu.

1- f          3 -h          5 -b           7-a

2- e         4-g           6-c             8-d

Task 2: Phần lớn các bạn trong lớp Nga đều không vui với chuyến du khảo chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những điều họ ước lẽ ra đã làm hoặc đã không làm. Hãy tiếp cuộc nói chuyện cùa họ, dùng ý ở Task 1.

1. If we hadn’t gone by coach, we wouldn’t have got carsick.

If we had gone by bike, we wouldn’t have got carsick.

1. If some of US hadn’t had food poisoning, we could have enjoyed our visit.

2. If we had had raincoats, we couldn’t have got wet and have had a cold.

3. If some of US hadn’t left our luggage on the coach when we arrived, we could have had clothes and money with US.

4. If we had been careful when walking in Huong Pagoda, we couldn’t have got lost.

5. If we hadn’t thrown waste in the forest, we wouldn’t have got a fine.

6. If we had stayed there more than one day, we could have visited all the pagodas.

Task 3: Bây giờ em là Nga. Hãy làm việc với bạn em, kể cho bạn ấy biết về chuyến đi chùa Hương cùa lớp em và bày tỏ sự hối tiếc về nhừng điều em đã làm hoặc không đã làm.

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately our excursion turned into a disaster. All of us weren’t happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn’t bring enough food and drinks, we had to spend lots of money ealing in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn’t enjoy their visit.
In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn’t thrown waste in the forest, they hadn’t got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 11 Lớp 10 Trang 112

 Listening Unit 11 Lớp 10 Trang 115

 Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117

 Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118