17 Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126 mới nhất

UNIT 12: MUSIC

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Đọc nhừng điều bạn Hà nói về âm nhạc.

Theo cặp, hãy trả lời các câu hỏi.

1. She likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. The Backstreet Boys.

4. All the time.

Task 2: Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông tin điền vào bảng dưới đây

Ví dụ:

A : What kind of music do you like?

B : I like classical music.

A : Why do you like it?

B : Because it is relaxing.

Partner 1

Partner 2

 Kind of music

 Reasons for listening to music

 Favorite band / musician

 Favorite song / piece of music

 When listen to music

 Pop music

 Relaxing

 Backstreet Boys

 I want it that way

 When feeling tired

 Rock

 Rousing

 The Ramus

 No fear

 After work.

Task 3: Bây giờ em hãy tường thuật lại những điều em biết về bạn em.

B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 10 Trang 124

 Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

 Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

 Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130