17 Speaking Unit 5 Lớp 10 Trang 56 mới nhất

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Theo cặp, em hãy hỏi và đáp về công dụng của các phát minh hiện đại.

A : Can / Could you tell me what a cell phone is used for?

B : Well, it is used to talk to people when you are away from home.

(Em hãy làm theo mẫu với lời gợi ý)

Task 2: Theo cặp, em hãy hoàn thành các câu sau đây, dùng các từ trong khung

1. store       2. transmit          3. process       4. send

5. hold        6. make              8. receive        7. send

9. design

Task 3: Em hãy xem các ý kiến ở bài tập 2, sau đó xếp chúng theo trật tự từ quan trọng nhất cho đến ít quan trọng nhất và cho biết lý do.

1.Receiving or sending all kinds of information quickly.

2.Storing very large amounts of information.

3.Processing all information as soon as we receive it

4.Managing and holding lonn-disiancc meetings in which the participants can see each other on screen.

4.Designing houses, bridges, gardens and buildings.

5.Making use of central store of information.

6.Sending messages from one computer to another.

7.Sending or receiving TV programmes 10 or from other countries.

Task 4: Theo nhóm, em hãy nói về các công dụng của công nghệ thông tin dựa vào các thông tin cho ở trên.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 5 Lớp 10 Trang 54

 Listening Unit 5 Lớp 10 Trang 57

 Writing Unit 5 Lớp 10 Trang 58

 Language Focus Unit 5 Lớp 10 Trang 60