17 Speaking Unit 7 Lớp 10 Trang 76 mới nhất

UNIT 7: THE MASS MEDIA

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Theo cặp, cho biết loại nào dưới đây là thông tin đại chúng. Đánh dấu (S) bên cạnh từ đó.

Dictionaries               books                   newspaper         

Television               magazines             plays    

Films                        radio                    the Internet   ✓

Task 2: Theo cặp, em hãy chỉ ra đặc điểm chung cùa các loại hình thông tin đại chúng và nét chính của mỗi loại.

 The mass media   •     provide/ deliver information and entertainment
The radio •    provide information and entertainment orally (through mouth).

•    receive information aurally (through ears).

Newspaper •    present information and entertainment visually (through eyes).

•    receive information visually (through eyes).

Television •    present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes).

•    get information aurally (through ears) and visually (through eyes).

Task 3: Theo nhóm, các em hãy nói về các loại hình thông tin đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi.

1. The mass media include TV, radios, newspaper and the Internet.

2. The feature they have in common is that they provide information and entertainment for people.

3. + TV presents information and entertainment visually and we receive them through eyes.

+ Newspapers present information and entertainment visually and we receive them through eyes.

+ Radio provides information and entertainment orally and we receive them through ears.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

 Listening Unit 7 Lớp 10 Trang 77

 Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 78

 Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79