17 Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85 mới nhất

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

SPEAKING (NÓI)

Task 1: Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận kế hoạch cải thiện cuộc sống ở làng. Hãy ghép mỗi kế hoạch đó với kết quả có thể đạt được.

1 -b

2-g

3-d

4 – e

5 – f

6 – c

7 – a

Task 2: Dân làng đang thảo luận kế hoạch của mình. Đọc và luyện tập đối thoại theo nhóm ba em.

A : Tôi biết điều gì chúng ta nên làm trước tiên. Chúng ta nên mở rộng đường xá.

B : Ý kiến hay! Nếu đường xá được mở rộng xe du lịch và xe tải có thể đến làng của chúng ta.

C : Vâng. Và nếu xe tải có thể đến làng, chúng’ ta sẽ không phải chở những hàng nông sản nặng nề bằng xe bò đến thành phố.

A : Và chúng ta nên nâng cao và trải lại mặt đường.

B : Nếu chúng ta nâng cao và trải lại mặt đường, chúng sẽ không bị ngập và lầy lội khi trời mưa.

C : Và dân làng sẽ cũng có thể đi đó dễ dàng hơn.

Task 3: Theo nhóm, hãy tiếp tục hội thoại, sử dụng ý tưởng ở bài tập 1. Có thể thêm vào một sổ kết quả có thể nếu em muốn.

A : Next we should build a new school.

B : It’s a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.

C : OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.

D : And we ought to build a medical centre.

A : I completely agree to this idea. If we build a medical centre, the villagers’ health can be easily and quickly looked alter. We’re no longer afraid of lakine much time to get to the town hospital every time we unluckily get ill.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 10 Trang 82

 Listening Unit 8 Lớp 10 Trang 86

 Writing Unit 8 Lớp 10 Trang 87

 Language Focus Unit 8 Lớp 10 Trang 88